Samenwerkingsverbanden VO

Organisatie, financiën, medezeggenschap en ondersteuningsplan binnen samenwerkingsverbanden. U leest hier alles over:

  • wettelijke kaders passend onderwijs;
  • procedures, statuten en reglementen;
  • financiën van een samenwerkingsverband;
  • opstellen ondersteuningsplan;
  • wat het Steunpunt Passend Onderwijs VO voor u kan betekenen.

Veelgestelde vragen

Waar kan ik terecht met een vraag over mijn concrete situatie?

Concrete vragen over de toepassing van de btw-vrijstelling passend onderwijs en de btw-onderwijsvrijstelling kunt u stellen aan uw lokale belastinginspecteur.

Vallen onderwijsinstellingen die geen deel uitmaken van een samenwerkingsverband, zoals cluster 1 en 2 instellingen en mbo-instellingen, onder de btw-vrijstelling passend onderwijs?

Nee, de btw-vrijstelling voor sociaal-culturele instellingen geldt niet voor cluster 1 en 2 instellingen en mbo-instellingen, omdat die geen deel uitmaken van een samenwerkingsverband. Als er dienstverlening plaatsvindt tussen twee onderwijsinstellingen zoals bijvoorbeeld een mbo-instelling en een (v)so-school kan mogelijk wel de btw-onderwijsvrijstelling van toepassing zijn.

Valt het uitlenen van ambulant begeleiders onder de onderwijsvrijstelling?

Ja, het uitlenen tussen scholen en van een school aan een samenwerkingsverband passend onderwijs van zogenoemde ambulante onderwijskundig begeleiders die kinderen met een functiebeperking in de klas begeleiden, kan als gevolg van jurisprudentie meelopen in de btw-onderwijsvrijstelling. Deze jurisprudentie zal worden verwerkt in de relevante beleidsbesluiten.

Geldt de btw-vrijstelling passend onderwijs ook voor het ter beschikking stellen van personeel?

Ja, indien het ter beschikking stellen van personeel (detacheren) een uitvloeisel vormt van het ondersteuningsplan. Bijvoorbeeld: als in het ondersteuningsplan staat dat voor het komen tot een samenhangend geheel van ondersteuningsvoorzieningen binnen het samenwerkingsverband, het nodig is dat bepaalde expertise vanuit het samenwerkingsverband ingezet wordt op scholen dan is het uitlenen van die deskundige door het samenwerkingsverband aan de school vrijgesteld van btw-heffing. Hiervan is sprake als de deskundige in dienst is van het samenwerkingsverband.

Wat wordt bedoeld met ‘uitvloeisel van het ondersteuningsplan’?

Werkzaamheden van samenwerkingsverbanden zijn vrijgesteld van btw als deze een uitvloeisel vormen van het ondersteuningsplan. In artikel 18a, lid 8, van de Wet primair onderwijs en in artikel 17a, lid 8, van de Wet voortgezet onderwijs staat beschreven wat het ondersteuningsplan in elk geval dient te omvatten. Werkzaamheden die uit deze verplichtingen voortvloeien zijn vrijgesteld van btw-heffing.

Wanneer geldt de btw-vrijstelling passend onderwijs?

Er is geen integrale btw-vrijstelling voor passend onderwijs. Wel zijn prestaties of activiteiten van samenwerkingsverbanden passend onderwijs vrijgesteld die een uitvloeisel vormen van het ondersteuningsplan. Bijvoorbeeld als die prestaties richting scholen worden verricht. Deze vrijstelling komt voort uit de opname van samenwerkingsverbanden als sociaal-culturele instellingen en vallen onder die hoedanigheid onder de vrijstelling voor sociaal-culturele instellingen (artikel 11.1.f van de Wet op de omzetbelasting). Zie ook het wijzigingsbesluit ‘Btw-vrijstelling passend onderwijs’.

Als er, omgekeerd, prestaties tegen betaling vanuit scholen richting samenwerkingsverbanden worden verricht, is dit mogelijk ook vrij van btw. Hierop is mogelijk de onderwijsvrijstelling van toepassing (artikel 11.1.o van de Wet op de omzetbelasting). Zie voor meer informatie het beleidsbesluit over de onderwijsvrijstelling.

De toepassing van de onderwijsvrijstelling en de vrijstelling voor sociaal-culturele instellingen is niet tijdelijk van aard. De toepassing is geldig totdat anders wordt besloten en/of de vrijstellingen worden aangepast. Dit in tegenstelling tot de tijdelijke vrijstelling passend onderwijs die tot 1 augustus 2016 geldig was.

Welke documenten kan ik gebruiken bij het opzetten van een MRp van het samenwerkingsverband?

De landelijke onderwijs- en ouderorganisaties werken samen in het project Versterking medezeggenschap. Doel van dit project is om de medezeggenschap in het primair en voortgezet onderwijs te versterken en medezeggenschapsorganen, directies en besturen te ondersteunen. Vanuit dit project is de Handreiking oprichting Medezeggenschapsraad voor personeel gemaakt.

 

Hoe zit dat nou met de financiële verantwoording?

Over de financiële verantwoording door samenwerkingsverbanden bestaan nog een aantal vragen. In dit document zijn de veel gestelde vragen opgenomen inclusief de antwoorden van OCW. Door
middel van deze Q&A wordt getracht meer duidelijkheid aan te brengen. Binnen de regelgeving over de jaarverslaglegging is ruimte om bepaalde bedragen op verschillende manieren te boeken. Het belangrijkste is hier dat het samenwerkingsverband kan uitleggen waarom gekozen is voor een bepaalde post én dat dit consistent is toegepast. Alleen op die manier kan gezorgd worden voor transparantie en inzicht in de rechtmatigheid van bestedingen.

Welke personele gevolgen heeft Passend Onderwijs? Wat houdt het Tripartiet akkoord in?

Op het niveau van het samenwerkingsverband moet tripartiet overleg worden gevoerd over de personele gevolgen van passend onderwijs. Dit zijn de PO-Raad, VO-raad, vakorganisaties en het ministerie van OCW overeengekomen in de Tripartiete overeenkomst personele gevolgen Passend Onderwijs.

Met de nieuwe wet passend onderwijs worden geldstromen verlegd van schoolbesturen (voortgezet) speciaal onderwijs, regionale expertise centra en regulier onderwijs naar de samenwerkingsverbanden. Ook de werkwijze binnen de samenwerkingsverbanden, waar schoolbesturen (v)so en regulier onderwijs samenwerken, verandert. Daardoor ontstaat er een nieuwe vraag vanuit de samenwerkingsverbanden met betrekking tot het personeel, zowel in termen van functies (ander werk), kwantiteit (aantal fte) als kwaliteit (competenties). Het perspectief van het personeel verandert afhankelijk van welke vraag er ontstaat op basis van het ondersteuningsplan. Belangrijk uitgangspunt daarbij is dat de expertise behouden blijft.

In het ondersteuningsplan leggen de gezamenlijke schoolbesturen vast hoe de expertise behouden blijft ten behoeve van het dekkend aanbod. Op basis van het ondersteuningsplan wordt de vraag naar personeel geformuleerd (in welke functies blijft de expertise behouden en op welk bijbehorend functieniveau worden die functies gewaardeerd).

De schoolbesturen in het samenwerkingsverband hebben een gezamenlijke inspanningsplicht om verlies van expertise te voorkomen en daarmee ontslag van betrokken medewerkers zo veel als mogelijk te voorkomen. Over de personele gevolgen wordt vervolgens overleg gevoerd tussen het samenwerkingsverband, de betrokken besturen en de vakorganisaties.

Waar moeten de samenwerkingsverbanden rekening mee houden bij het maken van plannen en afspraken over de financiën?

Het is belangrijk dat er een transparante samenhang is tussen de inhoudelijke plannen van het samenwerkingsverband en de inzet van de financiën. Een programmatisch opgebouwde begroting voorziet hier in. De begrotingsmodellen die de VO-raad faciliteert voorzien hier in.

Verder is het van belang te weten wat het financieel perspectief van het samenwerkingsverband is, krijgt men de komende jaren te maken met een positieve of met een negatieve verevening. Voorts is het noodzakelijk kennis te hebben van de overgangsregels in de bekostiging (bijvoorbeeld wettelijke verplichte herbesteding bij het VSO in het schooljaar 2015-2016.Van grote invloed op de daadwerkelijk beschikbare gelden zijn de afdrachten die het SWV moet doen aan de scholen voor VSO, LWOO en PRO. Het is belangrijk deze verplichte afdrachten goed te managen.

Tenslotte is het van groot belang dat het samenwerkingsverband het financieel management goed vorm geeft, zodat men ín control’ is. Zie voor veel meer informatie over bovenstaande vijf tips de ‘Handreiking bedrijfsvoering en financieel management SWV VO’ (link)

Hoe verdelen de samenwerkingsverbanden de middelen?

De samenwerkingsverbanden zijn hier autonoom in. De wet biedt veel vrijheid. De keuzes die het samenwerkingsverband maakt worden vastgelegd in het Ondersteuningsplan (inclusief de meerjarenbegroting).

In beginsel zijn de budgetten die het samenwerkingsverband ontvangt een lumpsum, maar er zijn wel verplichte afdrachten voor leerlingen die het samenwerkingsverband verwezen heeft naar VSO, LWOO en PRO. En er zijn regels voor korting op het lumpsum budget van de schoolbesturen in (extreme) situaties waarin het samenwerkingsverband relatief erg veel leerlingen plaatst in het VSO of LWOO/PRO.

Zie voor veel meer informatie over bovenstaande de ‘Handreiking bedrijfsvoering en financieel management SWV VO

Wat zijn de taken van het samenwerkingsverband?

Het samenwerkingsverband (SWV) heeft een aantal wettelijke taken. De belangrijkste hiervan is het maken van een ondersteuningsplan. In het ondersteuningsplan legt het SWV vast hoe kinderen die extra ondersteuning nodig hebben een passende plek en passende begeleiding kunnen krijgen. Dit ondersteuningsplan wordt ten minste 1 keer per 4 jaar opgesteld. Het ondersteuningsplan is gebaseerd op de schoolondersteuningsprofielen van de deelnemende scholen. Ook staat er in het ondersteuningsplan welk niveau van basisondersteuning alle scholen in het SWV ten minste moeten bieden. Verder wordt beschreven hoe de middelen voor extra ondersteuning worden verdeeld over de scholen in het SWV. Het SWV heeft ook de taak om te beslissen of een leerling wordt toegelaten tot het VSO. Vanaf 1 januari 2016 zijnSWV’en ook verantwoordelijk voor de ondersteuningstoewijzing van lwoo en pro en voor de budgetten lichte ondersteuning.

Wat is de samenstelling van een samenwerkingsverband?

Om ervoor te zorgen dat alle kinderen een passende plek krijgen, hebben scholen regionale samenwerkingsverbanden (SWV’en) gevormd. In het voortgezet onderwijs bestaat het SWV uit het reguliere onderwijs (praktijkonderwijs, vmbo, havo, vwo), en de scholen voor vso cluster 3 en 4
Sommige scholen bestaan uit meerdere vestigingen. Het bestuur van de school is voor alle vestigingen aangesloten bij het SWV waarin de vestigingen liggen. Het is dus mogelijk dat een schoolbestuur bij meerdere SWV’en is aangesloten.

Welke verantwoordelijkheden hebben samenwerkingsverbanden en scholen ten aanzien van passend onderwijs?

Schoolbesturen en besturen van samenwerkingsverbanden hebben andere taken en daarmee ook andere verantwoordelijkheden. Zo is volgens de Wet passend onderwijs het samenwerkingsverband – en niet het schoolbestuur – verantwoordelijk voor een samenhangend geheel aan ondersteuningsvoorzieningen binnen en tussen scholen en de verdeling van de ondersteuningsmiddelen. Maar de zorgplicht voor passend onderwijs ligt bij de school en bij het schoolbestuur en niet bij het samenwerkingsverband. Het schoolbestuur is dus verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs aan de leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.

Praktijkvoorbeelden

Verrassend Passend 2

Dit is de opvolger van de succesvolle uitgave Verrassend Passend. In dit boek vertellen medewerkers van swv-en en scholen (po, vo en (v)so), ouders, gemeenten en medewerkers jeugdzorg openhartig over de manier waarop zij bezig zijn met passend onderwijs.

Bekijk

Praktijkvoorbeeld swv Gelderse Vallei

Alle v(s)o-scholen van samenwerkingsverband Gelderse Vallei – totaal 11 locaties – worden de komende jaren gevisiteerd door steeds wisselende visitatieteams. Dat is besloten op basis van twee succesvolle proefvisitaties, onder andere bij vmbo/mbo Aeres in Ede. Mark Dees, directeur van deze school, en Maartje Krüse, directeur van het samenwerkingsverband, vertellen over de bevindingen van deze pilot.

Bekijk

Verrassend Passend special Governance

Samenwerkingsverbanden kiezen voor verschillende governancemodellen. Dat het interne toezicht vaak is belegd bij de schoolbesturen roept, zowel binnen als buiten de wereld van passend onderwijs, vragen op. Kunnen schoolbesturen, die ook eigen schoolbestuurlijke belangen hebben, wel onafhankelijk toezicht houden op passend onderwijs? De praktijkvoorbeelden in deze publicatie zijn niet alleen illustratief voor de verschillende opvattingen over deze kwestie, maar ook voor de diversiteit aan governancemodellen die samenwerkingsverbanden hebben omarmd. Dat maakt deze publicatie tot een leerzaam document: kennisnemen van wat anderen vinden en hoe anderen het doen, is immers: leren van elkaar.

Bekijk

Eduwiek: één campus voor cluster 3&4, VSO en regulier vo

Begin 2017 is Eduwiek van start gegaan in Hoogeveen. Eduwiek staat voor één onderwijscampus voor cluster 3, cluster 4, VSO en regulier voortgezet onderwijs, waarin een totaalaanbod aan onderwijs en ondersteuning beschikbaar is voor alle leerlingen. De ambitie is dat (op termijn) de grenzen tussen regulier en speciaal onderwijs komen te vervallen. Dit praktijkvoorbeeld is afkomstig uit de Handreiking Samenwerken voor samen leren vo (februari 2017).

Download brochure

Boek ‘Verrassend passend’

In dit boek vertellen medewerkers van swv-en en scholen uit alle windstreken openhartig over de manier waarop zij bezig zijn met passend onderwijs, wat dat oplevert, waar ze trots op zijn, maar ook tegen welke hobbels ze aanlopen en hoe ze daarvoor oplossingen zoeken. Zij geven u als lezer een kijkje in de keuken, vertellen wat wel en wat niet werkt en geven praktische tips.

Download

Privacy de juiste afweging maken

Ook het samenwerkingsverband VO Waterland heeft een privacyreglement waarin is vastgelegd hoe de betrokken partijen omgaan met de privacy van leerlingen en ouders. Toch is de privacy met zo’n reglement niet waterdicht te regelen, weet directeur Marianne van Zanten. Welke privacyvraagstukken spelen een rol? En hoe gaat het samenwerkingsverband VO Waterland daarmee om?

Download

Mitsen en maren over het jaarverslag

Wat samenwerkingsverbanden in hun jaarverslag moeten beschrijven en verantwoorden is vastgelegd in richtlijnen en regelgeving. Tegelijkertijd is er veel ruimte voor een eigen invulling. Waar lopen samenwerkingsverbanden tegenaan bij het schrijven van het eerste (volledige) jaarverslag sinds de invoering van passend onderwijs? Welke knelpunten doen zich voor? En hoe ga je daarmee om?

Download

Het jaarverslag: onderdeel van de kwaliteitscyclus

Samenwerkingsverbanden schrijven hun jaarverslag misschien in de eerste plaats ‘omdat het moet’, maar het heeft ook voor de samenwerkingsverbanden zelf een belangrijke functie. Tenminste, als de verslaglegging direct is gerelateerd aan de doelstellingen uit het ondersteuningsplan en is opgenomen in de kwaliteitszorgcyclus. Dat vinden Harriët Smit, programmaleider Passend Onderwijs van samenwerkingsverband Sterk VO, en Maartje Krüse, directeur van samenwerkingsverband VO Gelderse Vallei.

Download

Ambassadeurs van de privacy

Hoogstwaarschijnlijk hebben alle samenwerkingsverbanden een privacyreglement en een beveiligde digitale omgeving waar gegevens over leerlingen worden opgeslagen. Je zou dus denken dat het met de privacy wel goed zit bij passend onderwijs. Maar volgens Seline Roelofsen en Iris Kensenhuis, medewerkers van samenwerkingsverband Sterk VO, is er meer nodig om de privacy van leerlingen en ouders te waarborgen. Bewustwording, daar draait het om.

Download

Samen sterk voor leerlingen met autisme

De samenwerkingsverbanden PO en VO in de regio Helmond Peelland slaan de handen ineen om beter tegemoet te komen aan de behoeften van leerlingen met autisme (ASS). Een breed samengestelde projectgroep werkt aan maatregelen die ertoe moeten leiden dat meer ASS-leerlingen doorstromen naar het reguliere vo en daar hun schoolloopbaan óók afmaken. Marja van Leeuwen, directeur van het samenwerkingsverband VO en Erik Wissink, coördinator van het samenwerkingsverband PO, vertellen hoe de regio daaraan werkt.

Download

Bedrijfsvoering ten dienste van de leerling

Het samenwerkingsverband V(S)O-Eemland kent een lange voorgeschiedenis. Scholen in primair, voortgezet en speciaal onderwijs werkten er al jaren samen in een regionaal netwerk. Met de introductie van passend onderwijs mochten zij als pilot verder experimenteren; dat leidde onder andere tot de inrichting van het samenwerkingsverband V(S)O Eemland in 2014. Vanwege die experimentele fase houdt het samenwerkingsverband tot 2021 een aparte vorm van bekostiging.

Download

Voorbeeld overeenkomst inhuur ambulante begeleiding

In bijgaand document vindt u een voorbeeld overeenkomst voor de inhuur van ambulante begeleiding. Deze is wellicht bruikbaar voor andere samenwerkingsverbanden.

Download brochure

Centraal Meldpunt: het monitoren van leerlingstromen

Uit overleggen In de regio Midden Limburg bleek dat er geen duidelijkheid was over het aantal thuiszitters. Om zicht te krijgen op de thuiszitters en andere leerlingstromen is daarom een centraal meldpunt ingericht.

Centraal Meldpunt SWV Limburg Midden Prezi Limburg Midden

Documenten & instrumenten

Handreiking bedrijfsvoering en financieel management swv-en vo

Deze handreiking is geschreven om samenwerkingsverbanden te ondersteunen bij het op niveau brengen van de bedrijfsvoering, waarbij sprake is van een bewuste en doelmatige besteding van de beschikbare middelen. Enerzijds door te adviseren over de inrichting van de bedrijfsvoering en het financieel management, anderzijds door de weg te wijzen naar informatiebronnen, hulpmiddelen en instrumenten die speciaal ontwikkeld zijn om de bedrijfsvoering van swv-en te ondersteunen. Deze handreiking is geschreven vanuit de visie dat organisaties het meest doelmatig kunnen functioneren als er een goede, transparante koppeling aangebracht wordt tussen de inhoudelijke doelstellingen van de organisatie en de beschikbare middelen.

Handreiking

Handreiking voor monitoring en verantwoording

Deze handreiking bevat uitgangspunten met betrekking tot verantwoording als onderdeel van goed financieel management door en binnen samenwerkingsverbanden en ondersteunt de verdere professionalisering hiervan. Deze handreiking heeft zowel betrekking op de horizontale als de verticale verantwoording.

Download

Module model meerjarenbegroting swv versie 5.1

Deze module betreft versie 5.1 van het begrotingsmodel, van februari 2018. In deze module is vergeleken met versie 5.0 het RJO-blad aangepast aan de nieuwe indeling, conform de brief van OCW van december 2017.

Module Handleiding

Privacyreglement swv 2018

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht; dit is de Europese privacy regelgeving die vanaf 25 mei 2018 ook in Nederland van toepassing is en de Wet bescherming persoonsgegevens opvolgt. Het bestaande model privacy-reglement is aangepast aan de privacy-regels op basis van de AVG.

Bekijk

Uitkomsten voortgangsonderzoek opting out lwoo 2017

In deze interactieve doorklik-pdf vindt u snel de belangrijkste informatie over de verschillende varianten van opting out, de consequenties van de varianten voor het beleid en de eerste ervaringen van samenwerkingsverbanden met de varianten.

Bekijk

Verder met nieuw beleid lwoo

Tweede rapportage van het voortgangsonderzoek naar opting out lwoo. In dit rapport worden de ontwikkelingen in de invulling die de samenwerkingsverbanden (eerste en tweede tranche) geven aan het nieuwe lwoo-beleid besproken en wordt ingegaan op de eerste ervaringen van de samenwerkingsverbanden uit de eerste tranche.

Bekijk

Infographic: Veilig overdragen van leerlinggegevens tussen school en SWV met OSO

In deze infographic wordt schematisch weergegeven hoe u met OSO veilig leerlinggegevens kunt overdragen tussen school en SWV.

Bekijk

Verrassend Passend special Governance

Samenwerkingsverbanden kiezen voor verschillende governancemodellen. Dat het interne toezicht vaak is belegd bij de schoolbesturen roept, zowel binnen als buiten de wereld van passend onderwijs, vragen op. Kunnen schoolbesturen, die ook eigen schoolbestuurlijke belangen hebben, wel onafhankelijk toezicht houden op passend onderwijs? De praktijkvoorbeelden in deze publicatie zijn niet alleen illustratief voor de verschillende opvattingen over deze kwestie, maar ook voor de diversiteit aan governancemodellen die samenwerkingsverbanden hebben omarmd. Dat maakt deze publicatie tot een leerzaam document: kennisnemen van wat anderen vinden en hoe anderen het doen, is immers: leren van elkaar.

Bekijk

Digitale tool passend onderwijs en privacy

De digitale privacy tool geeft overzicht en duidelijkheid over wat samenwerkingsverbanden, schoolbesturen en scholen moeten regelen op het gebied van passend onderwijs en privacy. De tool is een praktische vertaling van wet-en regelgeving en geeft aan de hand van processtappen een overzicht van de privacy-aspecten en veel gestelde vragen.
De tool is te bezoeken via passendonderwijsenprivacy.nl, maar is ook te plaatsen op de eigen website of intranet (klik op ‘insluiten eigen website’ – rechts bovenin de tool). De tool is ontwikkeld door de PO-Raad en VO-raad in samenwerking met het ministerie van OCW, Kennisnet, LECSO, NJi, NIP en NVO.

Bekijk

Kijkdoos 2017-2018 groeiregeling voor SWV VO en (V)SO okt 2017

De kijkdozen voor het SWV VO en voor (V)SO zijn weer bijgesteld. Hier vindt u de twee nieuwe versies (ter vervanging van de oude versies van sept 2017).

Kijkdoos 2017-2018 groeiregeling voor (V)SO okt 2017 Kijkdoos 2017-2018 groeiregeling voor SWV VO okt 2017

Draaiboek Collegiale Ontwikkelingsgerichte visitaties Passend onderwijs

Sinds het sectorakkoord ‘Klaar voor de toekomst’ uit april 2014 ondersteunt de VO-raad via het project Stap 2 scholen bij hun verdere kwaliteitsontwikkeling. Eén van de onderdelen van het project is de ontwikkeling van een systematiek voor collegiale visitaties tussen scholen. Door de ontwikkelingen rond verantwoording binnen de samenwerkingsverbanden passend onderwijs is ook daar behoefte aan collegiale visitaties rond de thema’s ondersteuning en zorg. Dit heeft er toe geleid dat Stap 2 en het Steunpunt Passend Onderwijs VO in het voorjaar van 2017 samen een pilot zijn gestart om de aanpak van collegiale visitaties te vertalen naar een geschikte aanpak voor samenwerkingsverbanden. Dit draaiboek is bedoeld voor het SWV, scholen en visitatieteams die met de COP aan de slag willen gaan.

Download

Veelgestelde vragen over btw-vrijstelling

In dit document vindt u zes veelgestelde vragen en de antwoorden over btw-vrijstelling voor passend onderwijs.

Download

Handreiking kijkdoos groeiregeling voor samenwerkingsverbanden

De handreiking kijkdoos groeiregeling en de toelichting zijn door de PO-Raad en VO-raad in overleg met het ministerie van OCW opgesteld om een goed beeld te geven van de bekostiging van de groei op basis van de peildatum 1 februari 2015 en latere jaren. In oktober 2017 zijn de laatste wijzigingen toegevoegd. De handleiding kijkglazen gebruikt u bij het onderdeel ‘Zaken Doen’ op www.duo.nl. U krijgt uitleg per Kijkglas over het doel, over welke gegevens er worden gepresenteerd en hoe u hiervan gebruik kunt maken.

Toelichting groeiregeling Handleiding gebruik kijkglazen

Module meerjarenbegroting Bé Keizer

Deze module geeft samenwerkingsverbanden mogelijkheid beleidsmatige veranderingen door te rekenen of te simuleren. De module is op 8 februari 2018 bijgewerkt en vervangt de versie van september 2017. Ook gaat hierbij de nieuwe versie van de Handreiking bij de meerjarenbegroting die nadere uitleg geeft over de bekostiging e.d. van het SWV passend onderwijs voor het VO.

Begrotingsmodule 8 februari 2018 Handreiking meerjarenbegroting febr 2018

Herziene notitie Risicomanagement en weerstandsvermogen

Deze notitie wil samenwerkingsverbanden passend onderwijs helpen goed risicomanagement te voeren en bewuste keuzes te maken bij het bepalen van de aan te houden financiële reserve, het weerstandsvermogen.

Download

Handreiking Samenwerken voor samen leren

Sinds de invoering van passend onderwijs werken reguliere scholen en scholen in het (voortgezet) speciaal onderwijs ((v)so) nauwer samen, in samenwerkingsverbanden passend onderwijs en met de instellingen voor het onderwijs aan visueel, auditief en/of communicatief beperkte leerlingen. Ook door de verbetering van de onderwijskwaliteit en de instroom van leerlingen met een normaal tot hoog cognitief niveau in het vso, nemen de verschillen af. Deze handreiking biedt scholen en samenwerkingsverbanden een overzicht van de huidige wettelijke mogelijkheden om tot verdergaande samenwerking tussen speciaal en regulier onderwijs te komen.

Download

Handreiking Samenwerken voor samen leren vo

In veel samenwerkingsverbanden vo is een geleidelijke verschuiving van het (gewenste) dekkend netwerk op gang gekomen. Dit leidt onder meer tot initiatieven van samenwerking en afstemming tussen het regulier onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs. In deze handreiking wordt vooral geput uit diverse praktijkvoorbeelden van samenwerking en afstemming tussen speciaal onderwijs en regulier onderwijs. De focus ligt op de twee intensieve vormen van samenwerking: vergaand samenwerken (nevenvestiging, meetellen onderwijstijd en symbiose) en scholen met een specifiek profiel.

Download brochure

Handreiking doorzettingsmacht

In juni 2016 ondertekenden de ministeries OCW, VWS, V&J, de PO-Raad, de VO-raad en de VNG het Thuiszitterspact met het doel dat in 2020 geen enkel kind langer dan drie maanden thuiszit zonder een passend aanbod. Onderdeel van het pact is de zogenoemde ‘doorzettingsmacht’. Maar wat is nu precies doorzettingsmacht? Welke partijen zijn hier bij betrokken? En welke aandachtspunten zijn er? In deze handreiking leest u hier alles over.

Download

Bestuursverslag en continuïteitsparagraaf

Goed financieel management begint met wederzijdse afstemming van het ondersteuningsplan en de meerjarenbegroting. Daarbij is het van belang dat er een risicoanalyse wordt uitgevoerd welke wordt vertaald in de begroting. De continuïteitsparagraaf in het jaarverslag laat zien wat de consequenties is van het voorgenomen beleid op de komende jaren en de hieraan verbonden financiële positie. Onderstaande documenten helpen u hierbij.

Reader bestuursverslag Brief continuïteitsparagraaf Brochure richtlijnen jaarverslag Regelgeving continuïteitsparagraaf

Kosten kortdurend verblijf leerling op (V)SO-school

In plaats van inschrijving op een (v)so-school wordt er momenteel ook vaak gekozen voor een tijdelijke plaatsing op een (v)so-school waarbij de leerling op zijn reguliere school blijft ingeschreven. De reguliere school betaalt dan de (v)so-school voor de kosten die de (v)so-school heeft. De vraag die hierbij direct aan de orde komt is dan: wat zijn de kosten die hierbij in rekening kunnen worden gebracht en wie betaalt die? Deze notitie gaat hier nader op in. In de Handreiking ‘Samenwerking onderwijs in geslotenheid en in residentiële instellingen en samenwerkingsverbanden’ vindt u meer informatie over samenwerking en afstemming tussen samenwerkingsverbanden po en vo en scholen in (open) residentiële instellingen.

Notitie Kosten kortdurend verblijf aug - dec 2017 Notitie Kosten kortdurend verblijf jan - jul 2018 Handreiking Samenwerking onderwijs in geslotenheid en samenwerkingsverbanden PO en VO

Bekostiging (V)SO en de invoering van passend onderwijs

De structuur van de bekostiging in het PO en VO is veranderd doordat een onderscheid is aangebracht in basisbekostiging en ondersteuningsbekostiging. Bé Keizer beschrijft hoe dit onderscheid al was doorgevoerd in de zorgbekostiging WSNS in het primair onderwijs, maar nu ook geldt in de bekostiging van het (voortgezet) speciaal onderwijs en in het voortgezet onderwijs.

Download beknopte versie 28 sept 2017

Privacy toolbox

Schoolbesturen en besturen van samenwerkingsverbanden zijn verantwoordelijk om informatiebeveiliging en privacy (afgekort IBP) te regelen. Om samenwerkingsverbandbesturen, schoolbesturen en scholen te helpen om IBP goed te regelen hebben de VO-raad, PO-Raad en Kennisnet de afgelopen jaren publicaties en hulpmiddelen ontwikkeld. Deze documenten zijn verzameld in een onderstaande toolbox.

Download

Modelreglementen OPR en MR samenwerkingsverband jan. 2017

De modelreglementen voor de ondersteuningsplanraad (OPR) en de MR van de samenwerkingsverbanden passend onderwijs zijn ontwikkeld door het Steunpunt medezeggenschap passend onderwijs in samenwerking met de PO-Raad en de VO-raad.

Modelreglement ondersteuningsplanraad VO (jan. 2017) Modelreglement PMR samenwerkingsverband (jan. 2017) Model huishoudelijk reglement ondersteuningsplanraad (jan. 2017) Model huishoudelijk reglement MR-P samenwerkingsverband (jan. 2017)

Handreiking oprichting Medezeggenschapsraad voor personeel

De landelijke onderwijs- en ouderorganisaties werken samen in het project Versterking medezeggenschap. Doel van dit project is om de medezeggenschap in het primair en voortgezet onderwijs te versterken en medezeggenschapsorganen, directies en besturen te ondersteunen. Ook de medezeggenschapsactiviteiten die te maken hebben met de invoering van passend onderwijs zijn in dit project ondergebracht.

Handreiking oprichting MRp Bevoegdheden MRp

Rapportage van de werkgroep samenwerking onderwijs in geslotenheid en swv VO

Deze rapportage bevat vier afspraken die de kans op een ononderbroken schoolloopbaan van jongeren die tijdelijk in geslotenheid verblijven kunnen vergroten.

Download

Handreiking toestemmingsvereiste voor hulp bij kindermishandeling

Deze handreiking biedt informatie over het toestemmingsvereiste van ouders bij hulp aan minderjarigen. De informatie richt zich specifiek op hulp aan minderjarigen in verband met kindermishandeling en is bedoeld voor professionals die werkzaam zijn in de (geestelijke) gezondheidszorg en jeugdhulpverlening.

Download handreiking

Hulpmiddel actietafel thuiszitters

Samenwerkingsverbanden en gemeenten in vele regio’s hebben de invoering van doorzettingsmacht op hun werkagenda staan. Een belangrijk onderdeel hierin is het verbinden van relevante regionale partijen om gezamenlijk uitvoering te geven aan deze aanpak. De actietafel kan hierbij een heel handig hulpmiddel zijn. Aan de actietafel bespreken de – gemandateerde- deelnemers die kinderen die zich in situaties bevinden waarin alleen beweging kan komen door de intensieve en gelijkwaardige samenwerking van alle betrokken partijen. De actietafel brengt de juiste mensen in positie en beweegt hen datgene te doen wat nodig is. Zie ook de handreiking “Hulpmiddel actietafel thuiszitters” van Gedragswerk.

Download

Handreiking bedrijfsvoering en financieel management samenwerkingsverbanden

Deze handreiking adviseert samenwerkingsverbanden over de inrichting van de bedrijfsvoering en het financieel management. En wijst de weg naar informatiebronnen, hulpmiddelen en instrumenten die speciaal ontwikkeld zijn om de bedrijfsvoering van samenwerkingsverbanden te ondersteunen. Dit bestand is geüpdatet op 22 januari 2016.

Download

Checklist bedrijfsvoering

In hoeverre heeft uw samenwerkingsverband de bedrijfsvoering op orde? Loop het na met deze checklist!

Checklist Bedrijfsvoering

Factsheet financiële verantwoording voor samenwerkingsverbanden

In dit factsheet vindt u uitleg over de vormgeving van de verantwoording voor het Ministerie van OCW.

Download brochure

Handreiking personele gevolgen passend onderwijs in het VO

De handreiking personele gevolgen hoort bij het informatiepakket ‘overleg passend onderwijs’.

Download brochure Infopakket

Toezichtskader onderwijsinspectie

Integraal toezicht op de samenwerkingsverbanden in het primair en voortgezet onderwijs

Onderzoekskader v(s)o 2017 Onderzoekskader vo 2017

Checklist ondersteuningsplanraad

Deze checklist is bedoeld als handvat voor de ondersteuningsplanraad bij de instemming op het ondersteuningsplan.

Download brochure

Tripartiete overeenkomst personele gevolgen passend onderwijs

Akkoord tussen het ministerie van OCW, de vakbonden en de sectorraden PO-Raad en VO-raad over de opvang van de personele gevolgen van de invoering van passend onderwijs.

Tripartiete overeenkomst

Bijeenkomsten

21 maart 2018Regionale themaconferentie ‘Dubbel bijzonder’: Bakkeveen (Fr.)

Wilt u in één namiddag en avond op de hoogte zijn van landelijke én regionale ontwikkelingen m.b.t. passend onderwijs voor begaafde leerlingen in basis en voortgezet onderwijs? Meld u dan aan voor één van de vier regionale themaconferenties ‘Dubbel Bijzonder’ die het Informatiepunt Onderwijs & Talentontwikkeling (SLO) in maart 2018 organiseert van 16.00 – 21.00 uur voor bestuurders, schoolleiders, leraren en experts.
Data en locaties: 13 maart: Goes, 15 maart: Alkmaar, 21 maart: Bakkeveen (Fr.), 22 maart: Amersfoort
Meer informatie en aanmelden

22 maart 2018Regionale themaconferentie ‘Dubbel bijzonder’: Amersfoort

Wilt u in één namiddag en avond op de hoogte zijn van landelijke én regionale ontwikkelingen m.b.t. passend onderwijs voor begaafde leerlingen in basis en voortgezet onderwijs? Meld u dan aan voor één van de vier regionale themaconferenties ‘Dubbel Bijzonder’ die het Informatiepunt Onderwijs & Talentontwikkeling (SLO) in maart 2018 organiseert van 16.00 – 21.00 uur voor bestuurders, schoolleiders, leraren en experts.
Data en locaties: 13 maart: Goes, 15 maart: Alkmaar, 21 maart: Bakkeveen (Fr.), 22 maart: Amersfoort
Meer informatie en aanmelden

4 april 2018Bijeenkomst over opting out lwoo

Op 4 april organiseert het Steunpunt Passend Onderwijs VO samen met het ministerie van OCW een bijeenkomst over opting out voor swv’en die reeds werken met opting out en voor swv’en die dit jaar zijn gestart of volgend jaar willen starten met opting out. (meer…)

20 september 2018Werken aan kwaliteit binnen het swv

Kwaliteit wil iedereen; echter, hoe levert u kwaliteit in de praktijk en wanneer bent u tevreden over de resultaten? Dit is de centrale vraag van deze bijeenkomst, georganiseer door het Dashboard passend onderwijs, de PO-Raad en de VO-raad. We gaan in op het meten van kwaliteit, de diverse kwaliteitszorgsystemen, het samenwerkingsverband als netwerk en de kwaliteit van het netwerk. U gaat geïnspireerd naar huis om aan de slag te gaan met uw eigen aanpak om de kwaliteit te borgen binnen uw eigen samenwerkingsverband. (meer…)

8 november 2018Netwerkbijeenkomst financieel management en verantwoording Passend onderwijs

Ook in 2018 organiseren wij voor ‘financials’ twee netwerkbijeenkomsten rond het thema financieel management en verantwoording passend onderwijs. Tijdens deze kosteloze netwerkbijeenkomsten wordt u op de hoogte gebracht van actuele informatie over bekostiging en bedrijfsvoering. Daarnaast is er ruimte om ervaringen uit te wisselen, bijvoorbeeld over het inrichten van de financiële administratie, de administratieve organisatie binnen het SWV en de planning-controlcyclus in relatie tot verantwoording. (meer…)

Helpdesk

Voor vragen over de organisatie en inrichting van samenwerkingsverbanden kunt u gebruik maken van onze gratis helpdesk. De helpdesk is op werkdagen van 8:30 tot 17:00 uur telefonisch bereikbaar via 06-13 96 50 59. U kunt uw vraag ook digitaal stellen door een mail te sturen aan helpdesk@vo-raad.nl. Vermeld in de mail vooral uw naam, de naam van uw school en het telefoonnummer waarop wij u kunnen bereiken. Wij streven ernaar uw vraag binnen 3 werkdagen te beantwoorden.

Vragen ouders
Speciaal voor ouders met vragen over passend onderwijs is er het informatiepunt 50tien.nl, telefonisch bereikbaar via 0800 – 5010 – keuze 2

Ondersteuning op maat

Het Steunpunt Passend Onderwijs VO van de VO-raad ondersteunt scholen, schoolbesturen en samenwerkingsverbanden in het voortgezet onderwijs bij het vormgeven van passend onderwijs. Wij adviseren, informeren en begeleiden u. Samen bekijken we aan welke ondersteuning u behoefte heeft. Klik hier voor een overzicht van onze diensten.

Ondersteuning op maat
Voor vragen over ondersteuning op maat kunt u contact opnemen via 06-13 96 50 59 en steunpuntpassendonderwijs@vo-raad.nl.

Praktijkvoorbeelden

Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden.
Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Scan passend onderwijs

Scan passend onderwijs

Vul de scan passend onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Wat is passend onderwijs?

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.