Inpassing lwoo en pro

Informatie over de inpassing van lwoo en pro in het passend onderwijs. U vindt hier informatie over:

 • Inpassing lwoo en pro in het ondersteuningsplan;
 • Handreiking lwoo en pro;
 • Vragen rondom pro;
 • wat het Steunpunt Passend Onderwijs VO voor u kan betekenen.

Veelgestelde vragen

Mag een leerling jonger dan 12 jaar instromen in praktijkonderwijs?

In uitzonderingsgevallen mag een leerling vanuit groep 7 doorstromen naar praktijkonderwijs wanneer de leerling 8 jaar basisonderwijs heeft gevolgd, wanneer de directeur van de po-school hiervoor een positief advies geeft. Meer informatie is te vinden in artikel 39 lid 4 van de WPO: “Leerlingen bij wie naar het oordeel van de directeur van de school de grondslag voor het volgen van aansluitend voortgezet onderwijs in voldoende mate is gelegd, verlaten aan het einde van het schooljaar de school, mits hierover met de ouders overeenstemming bestaat. In elk geval verlaten de leerlingen de school aan het einde van het schooljaar waarin zij de leeftijd van 14 jaar hebben bereikt.” Een maatwerktraject (onderwijs op andere locatie) waarbij de leerling nog blijft ingeschreven op de po-school is ook een mogelijkheid.

Is het maken van een OPP voor een lwoo ook na 2020 niet verplicht?

Op dit moment is dat nog niet duidelijk. Het voornemen is om medio 2020 de landelijke criteria voor lwoo los te laten. De wetgeving is daarvoor nog in voorbereiding. Het is daardoor op dit moment nog niet duidelijk hoe het vervallen van de landelijke criteria in de relatie tot het OPP uit gaat pakken.

Blijft het bij een opting out lwoo, variant populatiebekostiging, mogelijk om een leerling op een later moment alsnog naar het praktijkonderwijs te laten gaan, op grond van de regeling bijzondere groepen?

Een leerling kan ook op basis van een OPP in aanmerking komen voor tlv pro, als een swv heeft gekozen voor opting out lwoo, variant populatiebekostiging.

Op grond van de regeling bijzonder groepen kunnen leerlingen met een tlv voor vso of een aanwijzing lwoo alsnog een tlv krijgen voor praktijkonderwijs, als blijkt dat het onderwijs- en ondersteuningsaanbod van pro toch beter aansluit bij de leerling. Bij populatiebekostiging worden er geen aanwijzingen lwoo meer afgegeven.

 • Als een samenwerkingsverband heeft gekozen voor een opting out lwoo waarbij er geen lwoo-indicaties worden afgegeven, worden er geen lwoo-leerlingen meer geïndiceerd.
 • Stel dat gedurende de loopbaan in het vmbo blijkt dat de leerling toch beter op z’n plek is in het praktijkonderwijs (onderwijs- en zorgaanbod pro sluiten beter aan), kan dan nog steeds een beroep worden gedaan op de regeling bijzondere groepen en een toelaatbaarheidsverklaring voor pro worden aangevraagd?
 • Er kan gebruik worden gemaakt van de regeling bijzondere groepen en een tlv voor pro worden aangevraagd, mits te leerling beschikt over een tlv voor het (v)so van een swv, aanwijzing tot lwoo heeft of een ontwikkelingsperspectief heeft. Dit is opgenomen in het inrichtingsbesluit WVO.
 • Verder klopt het dat als de leerling afkomstig is van het eerste leerjaar van een school voor voortgezet onderwijs, het bevoegd gezag een tlv voor pro kan aanvragen bij het swv. Als de leerling staat ingeschreven bij het pro (en dus een tlv pro heeft), bekostigt het swv de extra ondersteuning voor deze pro-leerling.

Voor de BRON-registratie geldt:

 • Scholen registreren de pro-leerling in BRON. Scholen hoeven hierbij geen tlv te uploaden bij DUO.
 • Het is niet toegestaan een leerling zonder tlv voor pro op de pro-school in te schrijven. Tenzij het gaat om een tijdelijke plaatsing (bijvoorbeeld wanneer een tlv voor pro wordt aangevraagd bij het swv, maar het besluit tot plaatsing uitblijft). De tijdelijke plaatsing moet kan pas na 10 weken na aanmelding bij de school worden gedaan (duur beslissing swv over tlv pro en eventueel bezwaar).
 • DUO maakt budget over naar de pro-school op grond van plaatsing van de pro-leerling (met pro-tlv) op de pro-school.

Mag een vmbo-school een leerling weigeren die schooladvies pro heeft? En heeft de vmbo-school dan zorgplicht?

Ja, de vmbo-school mag een leerling weigeren als de basisschool het advies praktijkonderwijs heeft gegeven, omdat het niveau vmbo niet haalbaar zal zijn. De vmbo-school heeft in deze situatie geen zorgplicht.

Hoe wordt het budget lichte ondersteuning voor het samenwerkingsverband berekend?

Dat leest u in het document ‘toelichting ondersteuningsbudget lichte ondersteuning’.
Wilt u meer informatie over de geldstromen en vastgestelde normbedragen, dan wijzen wij u graag op dit document.

Mag een vmbo-school een leerling met schooladvies vmbo weigeren, omdat de leerling een indicatie voor pro heeft gekregen?

Nee, dit mag niet. Als een leerling een vmbo-advies heeft gekregen van de basisschool, maar van de RVC een pro-indicatie krijgt, kan de leerling door de ouders op het vmbo worden aangemeld. In dat geval is het schooladvies leidend en laat de vmbo-school de leerling toe. De ouders kunnen er ook voor kiezen om de leerling op het pro aan te melden, waar de leerling eveneens toelaatbaar is. Als een leerling een pro-indicatie heeft, heeft de leerling een ondersteuningsbehoefte. Als de leerling wordt aangemeld bij een vmbo-school, heeft de school zorgplicht. De school kijkt dan of ze de juiste ondersteuning kan bieden, al dan niet met lwoo of een andere vorm van ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband. Als de leerling lwoo krijgt aangeboden, kan de school de leerling met een pro-indicatie inschrijven als lwoo-leerling. Daar hoeft geen aparte lwoo-indicatie voor te worden aangevraagd. Kan de school de leerling niet de juiste ondersteuning bieden, bijvoorbeeld omdat de school geen lwoo-licentie heeft, of de ondersteuningsbehoefte groter is dan de school kan bieden? Dan zorgt de school er in het kader van de zorgplicht voor dat de leerling op een andere passende plek binnen het samenwerkingsverband kan worden toegelaten.

Wat is de invloed van het schooladvies op de toelating tot lwoo?

De indicatiestelling voor lwoo staat los van het schooladvies. Sommige basisscholen geven het schooladvies ‘vmbo met lwoo’. Het tweede gedeelte van dit advies – ‘met lwoo’ – is geen onderdeel van het schooladvies. Het is een constatering over de ondersteuning die deze leerling naar verwachting nodig heeft na plaatsing op de betreffende schoolsoort. Het is dus niet zo dat het basisonderwijs bepaalt of een leerling in aanmerking komt voor lwoo. Het vmbo-advies is wel leidend. Het uiteindelijke besluit over toewijzing van lwoo-bekostiging ligt bij het samenwerkingsverband.

Wat is de invloed van het schooladvies op de toelating tot pro?

Het schooladvies van de basisschool is leidend voor toelating tot het vmbo, havo en vwo. Het pro is uitgezonderd van het leidende karakter van het schooladvies, omdat er een indicatiestelling nodig is om toegelaten te worden tot het pro. Het is dus niet zo dat het basisonderwijs via het schooladvies bepaalt of een leerling in aanmerking komt voor pro. Voor de toelating tot het pro geldt dezelfde werkwijze als voorheen. Het uiteindelijke besluit voor de toelating tot praktijkonderwijs ligt bij het samenwerkingsverband.

Is het mogelijk om vanaf januari 2018 te kiezen met opting out lwoo?

Ja, het is mogelijk om vanaf januari 2018 te kiezen voor opting out lwoo. Er moet dan opnieuw een aanvulling worden geschreven op het ondersteuningsplan. Het ondersteuningsplan moet worden goedgekeurd door de ondersteuningsplanraad (OPR). Ook moet aan DUO worden gemeld welke scholen in aanmerking komen voor een lwoo-licentie. Ten slotte moet aan de onderwijsinspectie worden gemeld voor welke vorm van opting out lwoo het samenwerkingsverband heeft gekozen en moet het ondersteuningsplan worden opgestuurd.

 

Documenten & instrumenten

Uitkomsten voortgangsonderzoek opting out lwoo 2017

In deze interactieve doorklik-pdf vindt u snel de belangrijkste informatie over de verschillende varianten van opting out, de consequenties van de varianten voor het beleid en de eerste ervaringen van samenwerkingsverbanden met de varianten.

Bekijk

Verder met nieuw beleid lwoo

Tweede rapportage van het voortgangsonderzoek naar opting out lwoo. In dit rapport worden de ontwikkelingen in de invulling die de samenwerkingsverbanden (eerste en tweede tranche) geven aan het nieuwe lwoo-beleid besproken en wordt ingegaan op de eerste ervaringen van de samenwerkingsverbanden uit de eerste tranche.

Bekijk

Handreiking opting out lwoo

Deze handreiking is bedoeld als hulpmiddel voor samenwerkingsverbanden die een opting out voor lwoo overwegen en het gesprek hierover willen aangaan. De handreiking geeft onder meer informatie over de mogelijke invulling van nieuw beleid rond lwoo, de bekostigingssystematiek lichte ondersteuning en de voorwaarden voor en aanmelding van opting out.

Download

Regeling Screenings- en testinstrumenten lwoo – pro voor schooljaar 2017-2018

Voor de ondersteuningstoewijzing van lwoo en pro moet gebruik worden gemaakt van testen en toetsen uit de regeling screenings- en testinstrumenten lwoo en pro. De regeling voor 2017-2018 is gepubliceerd.

Download

Factsheet bekostiging lichte ondersteuning vanaf januari 2016

Vanaf 1 januari 2016 is het leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en het praktijkonderwijs (pro) ingepast in passend onderwijs. Dit heeft gevolgen voor de wijze van bekostiging voor scholen. Deze factsheet geeft u een overzicht.

Download

Leidraad opting out vanaf 2016

Vanaf 1 januari 2016 zijn samenwerkingsverbanden van het voortgezet onderwijs verantwoordelijk voor de toewijzing van lwoo en pro en voor de ondersteuningsbudgetten lwoo en pro. Hiervoor zijn de ondersteuningsplannen uitgebreid. Deze leidraad is bedoeld als hulpmiddel voor samenwerkingsverbanden om het gesprek te voeren over beleidskeuzes rondom de keuze voor opting out lwoo per 1 januari 2017 en om daarbij een aanvulling te schrijven voor het ondersteuningsplan.

Download

Brochure: Op weg naar nieuw beleid lwoo

In deze brochure leest u meer over de wijze waarop achttien samenwerkingsverbanden vo vooruitlopen op het loslaten van de landelijk geldende criteria, duur en/of licenties met betrekking tot lwoo. Verschillende varianten van opting out en de invulling die deze samenwerkingsverbanden daaraan geven zijn beschreven. Verder biedt deze brochure een stappenplan en een checklist voor het beleidsvormingsproces rondom het loslaten van landelijk vastgestelde criteria, duur en licenties lwoo.

Download

Opting out lwoo, variant populatiebekostiging

Blijven registeren van bestaande lwoo-indicaties? Indien een samenwerkingsverband kiest voor opting out lwoo, variant populatiebekostiging, worden er geen aanwijzingen lwoo afgegeven aan nieuwe leerlingen. Een samenwerkingsverband kan ervoor kiezen om de bestaande lwoo-indicaties niet meer te registreren in bron.

Download

Voorbeelden verklaring tlv-pro en aanwijzing lwoo

Vanaf januari 2016 worden samenwerkingsverbanden VO verantwoordelijk voor de ondersteuningstoewijzing van lwoo en pro. Indien het samenwerkingsverband heeft besloten dat een leerling toelaatbaar is tot het praktijkonderwijs (pro) of is aangewezen op leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) wordt een verklaring afgegeven. In dit document wordt een voorbeeld gegeven van een toelaatbaarheidsverklaring voor pro en een aanwijzing voor lwoo.

Download

Opting out lwoo of niet

Voor 15 december 2015 moeten swv-en melden aan de onderwijsinspectie of zij kiezen voor opting out lwoo of niet. Swv-en dienen hiertoe een formulier op te sturen naar de inspectie. De aanvulling op het ondersteuningsplan moet opgestuurd worden naar de onderwijsinspectie. Indien een SWV kiest voor opting out lwoo-licenties, dan moet dit voor 15 december 2015 worden doorgegeven aan DUO via een formulier.

Link meldingsformulier Link formulier licentie(s)

Handreiking lwoo: grensverkeer en verhuizingen

Vanaf 1 januari 2016 worden SWV-VO verantwoordelijk voor de ondersteuningstoewijzing lwoo. De landelijke criteria voor lwoo blijven gelden. Via opting out is het mogelijk om hiervan af te wijken. Hierdoor kan het beleid van swv verschillen. Deze situatie kan voor knelpunten zorgen bij grensgevallen en als leerlingen verhuizen en overstappen naar een school in een ander swv die een ander beleid hanteert. Deze handreiking beschrijft hoe swv-en kunnen handelen in situaties van grensverkeer en verhuizingen.

Download

Toelichting ondersteuningsbudget voor lichte ondersteuning

Vanaf 1 januari 2016 zijn de samenwerkingsverbanden verantwoordelijk voor de budgetten van 3 vormen van lichte ondersteuning: • ondersteuningsbudget van lwoo • ondersteuningsbudget van pro • regionale ondersteuning (voorheen het regionaal zorgbudget, Rebound, Herstart en Op de Rails). Dit document betreft de toelichting op het ondersteuningsbudget lichte ondersteuning.

Download

Aanpassing handreiking LWOO – variant populatiebekostiging

De “denktank opting out LWOO” heeft met de inspectie gesproken over mogelijke effecten van populatiebekostiging op de correctie bij de opbrengstenbeoordeling. Op basis van het gesprek met de onderwijsinspectie is aan de handreiking een alinea toegevoegd.

Download

Checklist ondersteuningsplan lwoo en pro

Het Steunpunt Passend Onderwijs VO heeft in nauwe samenwerking met het ministerie van OCW een checklist ondersteuningsplan lwoo en pro ontwikkeld. Deze checklist is een hulpmiddel voor samenwerkingsverbanden om met elkaar in gesprek te gaan over de beleidskeuzes rondom de inpassing van lwoo en pro. Wat moet en wat mag? Ook is de checklist een hulpmiddel bij het schrijven van een aanvulling op het ondersteuningsplan.

Download checklist

Handreiking lwoo en pro passend onderwijs

Deze notitie bevat de achtergronden en veranderingen en er wordt een handreiking geboden om binnen de school en het SWV beleid te bepalen over de positie van het LWOO en PrO.

Download

Vragen over PrO en passend onderwijs

Een lijst met vragen en antwoorden over PrO en passend onderwijs.

Download brochure

Bijeenkomsten

4 april 2018Bijeenkomst over opting out lwoo

Op 4 april organiseert het Steunpunt Passend Onderwijs VO samen met het ministerie van OCW een bijeenkomst over opting out voor swv’en die reeds werken met opting out en voor swv’en die dit jaar zijn gestart of volgend jaar willen starten met opting out. (meer…)

Helpdesk

Voor vragen over personele gevolgen, medezeggenschap en ouderbetrokkenheid kunt u gebruik maken van onze gratis helpdesk. De helpdesk is op werkdagen van 8:30 tot 17:00 uur telefonisch bereikbaar via 06-13 96 50 59. U kunt uw vraag ook digitaal stellen door een mail te sturen aan helpdesk@vo-raad.nl. Vermeld in de mail vooral uw naam, de naam van uw school en het telefoonnummer waarop wij u kunnen bereiken. Wij streven ernaar uw vraag binnen 3 werkdagen te beantwoorden.

Vragen ouders
Speciaal voor ouders met vragen over passend onderwijs is er het informatiepunt 50tien.nl, telefonisch bereikbaar via 0800 – 5010 – keuze 2

Ondersteuning op maat

Het Steunpunt Passend Onderwijs VO van de VO-raad ondersteunt scholen, schoolbesturen en samenwerkingsverbanden in het voortgezet onderwijs bij het vormgeven van passend onderwijs. Wij adviseren, informeren en begeleiden u. Samen bekijken we aan welke ondersteuning u behoefte heeft. Klik hier voor een overzicht van onze diensten.

Ondersteuning op maat
Voor vragen over ondersteuning op maat kunt u contact opnemen via 06-13 96 50 59 en steunpuntpassendonderwijs@vo-raad.nl.

Praktijkvoorbeelden

Boek ‘Verrassend passend’

In dit boek vertellen medewerkers van swv-en en scholen uit alle windstreken openhartig over de manier waarop zij bezig zijn met passend onderwijs, wat dat oplevert, waar ze trots op zijn, maar ook tegen welke hobbels ze aanlopen en hoe ze daarvoor oplossingen zoeken. Zij geven u als lezer een kijkje in de keuken, vertellen wat wel en wat niet werkt en geven praktische tips.

Download

Opting out: voor ons een uitgemaakte zaak

Vasthouden aan lwoo-licenties en de bijbehorende criteria, of zelf uitmaken welke middelen je voor passend onderwijs inzet?
Voor het samenwerkingsverband vo Eindhoven Kempenland was dat geen vraag maar een weet: unaniem kozen de scholen in deze regio voor opting out. Niek van der Zanden, directeur van het samenwerkingsverband, vertelt waarom. En hoe.

Download

Groen licht voor de basisklas

In Boxtel hebben docenten zelf een nieuw soort klas bedacht waar leerlingen van het vmbo-basis daadwerkelijk passend onderwijs volgen. De ingrediënten van deze ‘basisklas’ zijn overbekend, maar op het Baanderherencollege zijn ze samengevoegd tot een recept dat naar meer smaakt. Directeur Jan-Willem van den Berg en docent Renske Kallenberg delen het maar al te graag met ons.

Download

Een bijzondere route naar het vmbo

Om voor kwetsbare leerlingen de overgang van basisschool naar vmbo te vergemakkelijken en hun kans op een vmbo-diploma te vergroten, werken het Pro College in Bemmel en de vmbolocatie van het Overbetuwecollege in Huissen samen in een bijzonder project: het eerste jaar volgen deze leerlingen vmbo-onderwijs in de praktijkschool.

Download

Arbeidstoeleiding gebruik de expertise van pro en vso

Met vier ingrijpende decentralisaties in zicht slaan in 2014 alle betrokken organisaties in West-Friesland de handen ineen om de positie van kwetsbare jongeren op de arbeidsmarkt te verbeteren. In korte tijd wordt een regionale werkstructuur opgetuigd, waarin de scholen voor praktijkonderwijs en vso een belangrijke rol spelen.

Download
Praktijkvoorbeelden

Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden.
Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Scan passend onderwijs

Scan passend onderwijs

Vul de scan passend onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Wat is passend onderwijs?

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.