Governance en verantwoording

Extern en intern toezicht door de onderwijsinspectie en verantwoording. U leest hier alles over:

  • kwaliteitsindicatoren;
  • kwaliteitsaspecten en parameters;
  • toezicht op samenwerkingsverbanden;
  • wat het Steunpunt Passend Onderwijs VO voor u kan betekenen.

Veelgestelde vragen

Waarop let de inspectie bij toezicht op samenwerkingsverbanden?

Om de kwaliteit van het samenwerkingsverband te kunnen beoordelen, is het nodig:

  • te weten of leerlingen de ondersteuning krijgen waar zij recht op hebben;
  • zicht te hebben op de doelmatigheid van de bestuurlijke en organisatorische inrichting van de samenwerkingsverbanden;
  • te weten of de besteding van middelen rechtmatig en doelmatig is.

Bij een kwaliteitsonderzoek maakt de inspectie gebruik van een waarderingskader. De inspectie gebruikt drie kwaliteitsaspecten: 1. Resultaten 2. Management en organisatie 3. Kwaliteitszorg. Zie blz. 6 van het toezichtkader samenwerkingsverbanden.

Het toezicht is risicogestuurd. Als uit een risicoanalyse blijkt dat er signalen of aanwijzingen zijn dat het samenwerkingsverband onvoldoende kwaliteit levert, voert de inspectie een kwaliteitsonderzoek uit. Tijdens dat kwaliteitsonderzoek stelt de inspectie aan de hand van een waarderingskader vast of er tekortkomingen zijn. Voor de risicoanalyse hanteert de inspectie een risicomodel dat is gebaseerd op 6 parameters. Deze zijn ook te vinden in het toezichtkader samenwerkingsverbanden.

 

Hoe is het toezicht op de samenwerkingsverbanden passend onderwijs vormgegeven?

Voor het toezicht op de (kwaliteit van de) uitvoering van de taken richt elk samenwerkingsverband een vorm van intern toezicht in. Daarnaast houdt de Inspectie van het Onderwijs toezicht op de kwaliteit van de samenwerkingsverbanden.

Intern toezicht:
Een samenwerkingsverband organiseert het interne toezicht op het bestuur. Doel hiervan is toezien op onder meer de naleving van de statuten, het financieel beheer en het bereiken van de doelen van het samenwerkingsverband.

Toezicht door inspectie:
Om de kwaliteit van het samenwerkingsverband te kunnen beoordelen, onderzoekt de onderwijsinspectie of de leerlingen de ondersteuning krijgen waar zij recht op hebben, de doelmatigheid van de bestuurlijke en organisatorische inrichting van de samenwerkingsverbanden en de besteding van middelen (is deze rechtmatig en doelmatig). Meer informatie over het toezicht en waarderingskader voor samenwerkingsverbanden vindt u in dit document.

Praktijkvoorbeelden

Verrassend Passend 2

Dit is de opvolger van de succesvolle uitgave Verrassend Passend. In dit boek vertellen medewerkers van swv-en en scholen (po, vo en (v)so), ouders, gemeenten en medewerkers jeugdzorg openhartig over de manier waarop zij bezig zijn met passend onderwijs.

Bekijk

Verrassend Passend special Governance

Samenwerkingsverbanden kiezen voor verschillende governancemodellen. Dat het interne toezicht vaak is belegd bij de schoolbesturen roept, zowel binnen als buiten de wereld van passend onderwijs, vragen op. Kunnen schoolbesturen, die ook eigen schoolbestuurlijke belangen hebben, wel onafhankelijk toezicht houden op passend onderwijs? De praktijkvoorbeelden in deze publicatie zijn niet alleen illustratief voor de verschillende opvattingen over deze kwestie, maar ook voor de diversiteit aan governancemodellen die samenwerkingsverbanden hebben omarmd. Dat maakt deze publicatie tot een leerzaam document: kennisnemen van wat anderen vinden en hoe anderen het doen, is immers: leren van elkaar.

Bekijk

Boek ‘Verrassend passend’

In dit boek vertellen medewerkers van swv-en en scholen uit alle windstreken openhartig over de manier waarop zij bezig zijn met passend onderwijs, wat dat oplevert, waar ze trots op zijn, maar ook tegen welke hobbels ze aanlopen en hoe ze daarvoor oplossingen zoeken. Zij geven u als lezer een kijkje in de keuken, vertellen wat wel en wat niet werkt en geven praktische tips.

Download

Mitsen en maren over het jaarverslag

Wat samenwerkingsverbanden in hun jaarverslag moeten beschrijven en verantwoorden is vastgelegd in richtlijnen en regelgeving. Tegelijkertijd is er veel ruimte voor een eigen invulling. Waar lopen samenwerkingsverbanden tegenaan bij het schrijven van het eerste (volledige) jaarverslag sinds de invoering van passend onderwijs? Welke knelpunten doen zich voor? En hoe ga je daarmee om?

Download

Het jaarverslag: onderdeel van de kwaliteitscyclus

Samenwerkingsverbanden schrijven hun jaarverslag misschien in de eerste plaats ‘omdat het moet’, maar het heeft ook voor de samenwerkingsverbanden zelf een belangrijke functie. Tenminste, als de verslaglegging direct is gerelateerd aan de doelstellingen uit het ondersteuningsplan en is opgenomen in de kwaliteitszorgcyclus. Dat vinden Harriët Smit, programmaleider Passend Onderwijs van samenwerkingsverband Sterk VO, en Maartje Krüse, directeur van samenwerkingsverband VO Gelderse Vallei.

Download

Documenten & instrumenten

Handreiking bedrijfsvoering en financieel management swv-en vo

Deze handreiking is geschreven om samenwerkingsverbanden te ondersteunen bij het op niveau brengen van de bedrijfsvoering, waarbij sprake is van een bewuste en doelmatige besteding van de beschikbare middelen. Enerzijds door te adviseren over de inrichting van de bedrijfsvoering en het financieel management, anderzijds door de weg te wijzen naar informatiebronnen, hulpmiddelen en instrumenten die speciaal ontwikkeld zijn om de bedrijfsvoering van swv-en te ondersteunen. Deze handreiking is geschreven vanuit de visie dat organisaties het meest doelmatig kunnen functioneren als er een goede, transparante koppeling aangebracht wordt tussen de inhoudelijke doelstellingen van de organisatie en de beschikbare middelen.

Handreiking

Handreiking voor monitoring en verantwoording

Deze handreiking bevat uitgangspunten met betrekking tot verantwoording als onderdeel van goed financieel management door en binnen samenwerkingsverbanden en ondersteunt de verdere professionalisering hiervan. Deze handreiking heeft zowel betrekking op de horizontale als de verticale verantwoording.

Download

Verrassend Passend special Governance

Samenwerkingsverbanden kiezen voor verschillende governancemodellen. Dat het interne toezicht vaak is belegd bij de schoolbesturen roept, zowel binnen als buiten de wereld van passend onderwijs, vragen op. Kunnen schoolbesturen, die ook eigen schoolbestuurlijke belangen hebben, wel onafhankelijk toezicht houden op passend onderwijs? De praktijkvoorbeelden in deze publicatie zijn niet alleen illustratief voor de verschillende opvattingen over deze kwestie, maar ook voor de diversiteit aan governancemodellen die samenwerkingsverbanden hebben omarmd. Dat maakt deze publicatie tot een leerzaam document: kennisnemen van wat anderen vinden en hoe anderen het doen, is immers: leren van elkaar.

Bekijk

Handreiking Vormen van (meer) onafhankelijk intern toezicht bij passend onderwijs

Voor samenwerkingsverbanden passend onderwijs (swv-en) geldt dat er een deugdelijke scheiding moet zijn tussen de functies bestuur en intern toezicht. Deze handreiking beschrijft een aantal vormen van onafhankelijk intern toezicht, zodat deze kunnen bijdragen aan de kwaliteit van het intern toezicht, met ruimte voor de stem vanuit de maatschappij. Met ‘onafhankelijk’ wordt hier intern toezicht door één of meerdere personen bedoeld die buiten de kring van de deelnemende schoolbesturen worden geworven en geen enkel persoonlijk of zakelijk belang hebben bij het swv.

Download

Handreiking doorzettingsmacht

In juni 2016 ondertekenden de ministeries OCW, VWS, V&J, de PO-Raad, de VO-raad en de VNG het Thuiszitterspact met het doel dat in 2020 geen enkel kind langer dan drie maanden thuiszit zonder een passend aanbod. Onderdeel van het pact is de zogenoemde ‘doorzettingsmacht’. Maar wat is nu precies doorzettingsmacht? Welke partijen zijn hier bij betrokken? En welke aandachtspunten zijn er? In deze handreiking leest u hier alles over.

Download

Presentaties diepte-sessies governance

Tijdens drie dieptesessies Governance (najaar 2015), kwamen de dilemma’s aan de orde waar schoolbestuurders en directeuren van samenwerkingsverbanden tegenaan lopen. Veel governance vraagstukken zijn gerelateerd aan het bestuursmodel dat van toepassing is. In elke diepte-sessie stond een ander bestuursmodel centraal. Hier de drie presentaties.

Bestuurs-directie model DB-model RvT-model

Format toezichtkader

Hier is een format opgenomen voor een toezichtkader dat gebruikt kan worden door de interne toezichthouder. Een toezichtkader is voor de interne toezichthouder noodzakelijk om beoordelingscriteria te hebben op basis waarvan de voorstellen van de directeur (of bestuurder) van het samenwerkingsverband wordt beoordeeld. Versie oktober 2015.

Toezichtkader Toezichtkader format vo bewerkbaar

Mogelijke bestuursmodellen passend onderwijs

Het wetsvoorstel Passend Onderwijs verklaart de wettelijke bepalingen die gaan over Goed Bestuur, en dan met name de scheiding van bestuur en intern toezicht, van overeenkomstige toepassing op de samenwerkingsverbanden. In dit bestand van oktober 2015 vindt u de mogelijkheden van diverse bestuursmodellen.

Download brochure

Good Practice Beleidscyclus en rollen van bestuur, directie en scholen

In dit document wordt de beleidscyclus stapsgewijs weergegeven, evenals de rollen van bestuur, directie en schoolleidersplatform (SLP).

Download brochure

Mogelijke rolinvulling Raad van Toezicht

In dit document worden mogelijkheden beschreven hoe u het Raad van Toezicht model kunt hanteren binnen het samenwerkingsverband.

Download brochure

Varianten Raad van Toezicht model voor samenwerkingsverbanden

In deze notitie worden twee varianten van het Raad van Toezicht model voor samenwerkingsverbanden besproken en van commentaar voorzien.

Download brochure

Good practice communicatieroute en escalatieladder

Om ieders rol tot zijn recht te laten komen is het van belang dat iedereen weet hoe de communicatie binnen het samenwerkingsverband verloopt.

Download brochure

Toezichtskader onderwijsinspectie

Integraal toezicht op de samenwerkingsverbanden in het primair en voortgezet onderwijs

Onderzoekskader v(s)o 2017 Onderzoekskader vo 2017

Bestuursmodellen passend onderwijs VO

Deze leeswijzer geeft een toelichting op de bestuursmodellen en modelstatuten.

Download brochure

Bestuursmodellen en statuten

Handreiking over verschillende bestuursmodellen, met voor elke variant een uitwerking van modules voor statuten.

Download brochure

Bijeenkomsten

8 november 2018Netwerkbijeenkomst financieel management en verantwoording Passend onderwijs

Ook in 2018 organiseren wij voor ‘financials’ twee netwerkbijeenkomsten rond het thema financieel management en verantwoording passend onderwijs. Tijdens deze kosteloze netwerkbijeenkomsten wordt u op de hoogte gebracht van actuele informatie over bekostiging en bedrijfsvoering. Daarnaast is er ruimte om ervaringen uit te wisselen, bijvoorbeeld over het inrichten van de financiële administratie, de administratieve organisatie binnen het SWV en de planning-controlcyclus in relatie tot verantwoording. (meer…)

Helpdesk

Voor vragen over kwaliteitstoezicht en verantwoording kunt u gebruik maken van onze gratis helpdesk. De helpdesk is op werkdagen van 8:30 tot 17:00 uur telefonisch bereikbaar via 06-13 96 50 59. U kunt uw vraag ook digitaal stellen door een mail te sturen aan helpdesk@vo-raad.nl. Vermeld in de mail vooral uw naam, de naam van uw school en het telefoonnummer waarop wij u kunnen bereiken. Wij streven ernaar uw vraag binnen 3 werkdagen te beantwoorden.

Vragen ouders
Speciaal voor ouders met vragen over passend onderwijs is er het informatiepunt 50tien.nl, telefonisch bereikbaar via 0800 – 5010 – keuze 2

Ondersteuning op maat

Het Steunpunt Passend Onderwijs VO van de VO-raad ondersteunt scholen, schoolbesturen en samenwerkingsverbanden in het voortgezet onderwijs bij het vormgeven van passend onderwijs. Wij adviseren, informeren en begeleiden u. Samen bekijken we aan welke ondersteuning u behoefte heeft. Klik hier voor een overzicht van onze diensten.

Ondersteuning op maat
Voor vragen over ondersteuning op maat kunt u contact opnemen via 06-13 96 50 59 en steunpuntpassendonderwijs@vo-raad.nl.

Praktijkvoorbeelden

Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden.
Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Scan passend onderwijs

Scan passend onderwijs

Vul de scan passend onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Wat is passend onderwijs?

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.