Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Governance en verantwoording

Boek ‘Verrassend passend’

In dit boek vertellen medewerkers van swv-en en scholen uit alle windstreken openhartig over de manier waarop zij bezig zijn met passend onderwijs, wat dat oplevert, waar ze trots op zijn, maar ook tegen welke hobbels ze aanlopen en hoe ze daarvoor oplossingen zoeken. Zij geven u als lezer een kijkje in de keuken, vertellen wat wel en wat niet werkt en geven praktische tips.

Download

Mitsen en maren over het jaarverslag

Wat samenwerkingsverbanden in hun jaarverslag moeten beschrijven en verantwoorden is vastgelegd in richtlijnen en regelgeving. Tegelijkertijd is er veel ruimte voor een eigen invulling. Waar lopen samenwerkingsverbanden tegenaan bij het schrijven van het eerste (volledige) jaarverslag sinds de invoering van passend onderwijs? Welke knelpunten doen zich voor? En hoe ga je daarmee om?

Download

Het jaarverslag: onderdeel van de kwaliteitscyclus

Samenwerkingsverbanden schrijven hun jaarverslag misschien in de eerste plaats ‘omdat het moet’, maar het heeft ook voor de samenwerkingsverbanden zelf een belangrijke functie. Tenminste, als de verslaglegging direct is gerelateerd aan de doelstellingen uit het ondersteuningsplan en is opgenomen in de kwaliteitszorgcyclus. Dat vinden Harriët Smit, programmaleider Passend Onderwijs van samenwerkingsverband Sterk VO, en Maartje Krüse, directeur van samenwerkingsverband VO Gelderse Vallei.

Download

Samenwerkingsverbanden VO

Boek ‘Verrassend passend’

In dit boek vertellen medewerkers van swv-en en scholen uit alle windstreken openhartig over de manier waarop zij bezig zijn met passend onderwijs, wat dat oplevert, waar ze trots op zijn, maar ook tegen welke hobbels ze aanlopen en hoe ze daarvoor oplossingen zoeken. Zij geven u als lezer een kijkje in de keuken, vertellen wat wel en wat niet werkt en geven praktische tips.

Download

Privacy de juiste afweging maken

Ook het samenwerkingsverband VO Waterland heeft een privacyreglement waarin is vastgelegd hoe de betrokken partijen omgaan met de privacy van leerlingen en ouders. Toch is de privacy met zo’n reglement niet waterdicht te regelen, weet directeur Marianne van Zanten. Welke privacyvraagstukken spelen een rol? En hoe gaat het samenwerkingsverband VO Waterland daarmee om?

Download

Mitsen en maren over het jaarverslag

Wat samenwerkingsverbanden in hun jaarverslag moeten beschrijven en verantwoorden is vastgelegd in richtlijnen en regelgeving. Tegelijkertijd is er veel ruimte voor een eigen invulling. Waar lopen samenwerkingsverbanden tegenaan bij het schrijven van het eerste (volledige) jaarverslag sinds de invoering van passend onderwijs? Welke knelpunten doen zich voor? En hoe ga je daarmee om?

Download

Het jaarverslag: onderdeel van de kwaliteitscyclus

Samenwerkingsverbanden schrijven hun jaarverslag misschien in de eerste plaats ‘omdat het moet’, maar het heeft ook voor de samenwerkingsverbanden zelf een belangrijke functie. Tenminste, als de verslaglegging direct is gerelateerd aan de doelstellingen uit het ondersteuningsplan en is opgenomen in de kwaliteitszorgcyclus. Dat vinden Harriët Smit, programmaleider Passend Onderwijs van samenwerkingsverband Sterk VO, en Maartje Krüse, directeur van samenwerkingsverband VO Gelderse Vallei.

Download

Ambassadeurs van de privacy

Hoogstwaarschijnlijk hebben alle samenwerkingsverbanden een privacyreglement en een beveiligde digitale omgeving waar gegevens over leerlingen worden opgeslagen. Je zou dus denken dat het met de privacy wel goed zit bij passend onderwijs. Maar volgens Seline Roelofsen en Iris Kensenhuis, medewerkers van samenwerkingsverband Sterk VO, is er meer nodig om de privacy van leerlingen en ouders te waarborgen. Bewustwording, daar draait het om.

Download

Samen sterk voor leerlingen met autisme

De samenwerkingsverbanden PO en VO in de regio Helmond Peelland slaan de handen ineen om beter tegemoet te komen aan de behoeften van leerlingen met autisme (ASS). Een breed samengestelde projectgroep werkt aan maatregelen die ertoe moeten leiden dat meer ASS-leerlingen doorstromen naar het reguliere vo en daar hun schoolloopbaan óók afmaken. Marja van Leeuwen, directeur van het samenwerkingsverband VO en Erik Wissink, coördinator van het samenwerkingsverband PO, vertellen hoe de regio daaraan werkt.

Download

Bedrijfsvoering ten dienste van de leerling

Het samenwerkingsverband V(S)O-Eemland kent een lange voorgeschiedenis. Scholen in primair, voortgezet en speciaal onderwijs werkten er al jaren samen in een regionaal netwerk. Met de introductie van passend onderwijs mochten zij als pilot verder experimenteren; dat leidde onder andere tot de inrichting van het samenwerkingsverband V(S)O Eemland in 2014. Vanwege die experimentele fase houdt het samenwerkingsverband tot 2021 een aparte vorm van bekostiging.

Download

Voorbeeld overeenkomst inhuur ambulante begeleiding

In bijgaand document vindt u een voorbeeld overeenkomst voor de inhuur van ambulante begeleiding. Deze is wellicht bruikbaar voor andere samenwerkingsverbanden.

Download brochure

Centraal Meldpunt: het monitoren van leerlingstromen

Uit overleggen In de regio Midden Limburg bleek dat er geen duidelijkheid was over het aantal thuiszitters. Om zicht te krijgen op de thuiszitters en andere leerlingstromen is daarom een centraal meldpunt ingericht.

Centraal Meldpunt SWV Limburg Midden Prezi Limburg Midden

Inpassing lwoo en pro

Boek ‘Verrassend passend’

In dit boek vertellen medewerkers van swv-en en scholen uit alle windstreken openhartig over de manier waarop zij bezig zijn met passend onderwijs, wat dat oplevert, waar ze trots op zijn, maar ook tegen welke hobbels ze aanlopen en hoe ze daarvoor oplossingen zoeken. Zij geven u als lezer een kijkje in de keuken, vertellen wat wel en wat niet werkt en geven praktische tips.

Download

Opting out: voor ons een uitgemaakte zaak

Vasthouden aan lwoo-licenties en de bijbehorende criteria, of zelf uitmaken welke middelen je voor passend onderwijs inzet?
Voor het samenwerkingsverband vo Eindhoven Kempenland was dat geen vraag maar een weet: unaniem kozen de scholen in deze regio voor opting out. Niek van der Zanden, directeur van het samenwerkingsverband, vertelt waarom. En hoe.

Download

Groen licht voor de basisklas

In Boxtel hebben docenten zelf een nieuw soort klas bedacht waar leerlingen van het vmbo-basis daadwerkelijk passend onderwijs volgen. De ingrediënten van deze ‘basisklas’ zijn overbekend, maar op het Baanderherencollege zijn ze samengevoegd tot een recept dat naar meer smaakt. Directeur Jan-Willem van den Berg en docent Renske Kallenberg delen het maar al te graag met ons.

Download

Een bijzondere route naar het vmbo

Om voor kwetsbare leerlingen de overgang van basisschool naar vmbo te vergemakkelijken en hun kans op een vmbo-diploma te vergroten, werken het Pro College in Bemmel en de vmbolocatie van het Overbetuwecollege in Huissen samen in een bijzonder project: het eerste jaar volgen deze leerlingen vmbo-onderwijs in de praktijkschool.

Download

Arbeidstoeleiding gebruik de expertise van pro en vso

Met vier ingrijpende decentralisaties in zicht slaan in 2014 alle betrokken organisaties in West-Friesland de handen ineen om de positie van kwetsbare jongeren op de arbeidsmarkt te verbeteren. In korte tijd wordt een regionale werkstructuur opgetuigd, waarin de scholen voor praktijkonderwijs en vso een belangrijke rol spelen.

Download

Passend onderwijs in de school

Actie: aan tafel!

Als je op school zit, kun je niet thuis zitten. Toch zijn er leerlingen in Nederland die dat doen. Roermond, toch een middelgrote gemeente, draagt aan dat aantal maar minimaal bij: een stuk of vier, vijf jongeren zitten thuis. En over een jaar misschien nog maar één, of helemaal niemand meer. Dat komt doordat ze in Roermond iets op thuiszitten gevonden hebben: de Actietafel.

Download

Een programma op maat volgen in Villa Revius

Thuiszitten bestrijden en voorkomen. Dat is het doel van de pilot ‘Villa Revius’, die het Revius Lyceum in Doorn samen met de gemeente uitvoert. Een unieke samenwerking, waarvan de betrokkenen veel verwachten, zo blijkt uit het gesprek met rector Ilse van Eekelen en conrector Marion Hagdorn.

Download

Geef het nooit op

Sommige thuiszittende leerlingen van het Pleysier College – een cluster-4-school met vijf locaties in de regio Den Haag – kunnen deelnemen aan het ‘schoolfobieprogramma’ of krijgen thuis onderwijs en begeleiding. Altijd met het doel de leerling weer op school te krijgen. Bob Massier, coördinator leerlingzaken van het Pleysier College, vertelt over de aanpak.

Download

Thinking in new boxes

Een bevlogen groep mensen uit Nijkerk en omgeving denkt na en werkt aan oplossingen voor de thuiszittersproblematiek. Suggesties doen voor een aanpak om deze kinderen vroegtijdig de ondersteuning te bieden die ze nodig hebben, zodat van uitval geen sprake is. Dat is de inzet. Allemaal hebben ze een persoonlijke drive om te bewerkstelligen dat er geen kind meer thuis komt te zitten. We praten met twee leden van deze bijzondere ‘Denktank Passend Onderwijs’: Mariëlle Broekman en Kees van Baak.

Download

Passend onderwijs vraagt om innovatief leiderschap

Passend onderwijs biedt ruimte om met elkaar nieuwe vormen van samenwerken, onderwijs en ondersteuningsvormen in te richten. Dit is een kans en een uitdaging. Om sommige leerlingen een passende plek te kunnen bieden, moeten soms oude structuren los worden gelaten en creatieve oplossingen worden gevonden. Dit vraagt om innovatief leiderschap. Hoe geef je als schoolbestuurder en schoolleider hier vorm aan? Tijdens het VO-congres op 30 maart 2017, Leidinggeven aan verandering, vertelden Ingrid van Eijndhoven, vestigingsdirecteur op het Antoon Schellenscollege en Pleinschool Helder, en Jan Kloosterman, directeur zorg op Jacobus Fruytier Scholengemeenschap, hoe innovatief leiderschap kan helpen bij het vinden van een passende onderwijsplek voor alle leerlingen.

Download

Boek ‘Verrassend passend’

In dit boek vertellen medewerkers van swv-en en scholen uit alle windstreken openhartig over de manier waarop zij bezig zijn met passend onderwijs, wat dat oplevert, waar ze trots op zijn, maar ook tegen welke hobbels ze aanlopen en hoe ze daarvoor oplossingen zoeken. Zij geven u als lezer een kijkje in de keuken, vertellen wat wel en wat niet werkt en geven praktische tips.

Download

Wederwaardigheden van een OPR

De ondersteuningsplanraad (OPR) van samenwerkingsverband Groningen stad (VO 20.01) is inmiddels op stoom gekomen. Maar meepraten en adviseren over het ondersteuningsplan en over passend onderwijs gaat niet vanzelf, zo blijkt uit de ervaringen. De OPR van dit samenwerkingsverband nam verschillende maatregelen om optimaal te kunnen functioneren.

Download

Trajecten op maat voor thuiszitters

In de regio Groningen hebben de gemeente Oldambt, samenwerkingsverband PO 20.01 en samenwerkingsverband V(S)O Groningen Ommelanden de handen ineen geslagen om het aantal thuiszitters terug te dringen. Twee aanpakken in Winschoten leveren een belangrijke bijdrage aan die doelstelling. Willeke Doornbos, directeur van samenwerkingsverband VO Ommelanden vertelt erover, samen met twee betrokkenen: Arjan Bosscher, schoolcoördinator van VSO de Meentschool en Jos Buter, namens de tussenvoorziening van het Dollard College ‘Wieder’ en het Centrum voor Scholing en Training (C.S.T.) van Reik, een instelling voor mensen met een licht verstandelijke beperking.

Download

Samen elke thuiszitter op maat naar school leiden

Hoe gaat samenwerkingsverband Koers VO (regio Rotterdam) – 110 scholen en 54.000 leerlingen – om met thuiszitters? Peggy Olthof, coördinator van het Koersloket, onderdeel van dit samenwerkingsverband, vertelt over de interventies, afspraken en werkwijzen die ertoe moeten leiden dat het aantal thuiszitters in de regio vermindert en dat ze sneller weer op school zitten.

Download

Privacy de juiste afweging maken

Ook het samenwerkingsverband VO Waterland heeft een privacyreglement waarin is vastgelegd hoe de betrokken partijen omgaan met de privacy van leerlingen en ouders. Toch is de privacy met zo’n reglement niet waterdicht te regelen, weet directeur Marianne van Zanten. Welke privacyvraagstukken spelen een rol? En hoe gaat het samenwerkingsverband VO Waterland daarmee om?

Download

Pilot 10-14

Leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften stromen probleemloos door naar een passende plek in het voortgezet onderwijs en krijgen daar de juiste ondersteuning. Dat is het doel van de Pilot 10-14 die in oktober 2015 is gestart in de regio Arnhem. Erica Jordans, beleidsmedewerker van het samenwerkingsverband V(S)O 25.06 en Hilde Toenders, regiocoördinator van het samenwerkingsverband PO PassendWijs, vertellen over de aanpak, die vanaf volgend schooljaar structureel wordt ingevoerd.

Download

Ouders als bondgenoten

Samen met de ouders leidt Praktijkschool Apeldoorn de leerlingen toe naar een passende vervolgplek, meestal op de arbeidsmarkt en in een aantal gevallen in het mbo. Dat betekent dat de groepsleraren intensief contact hebben met de ouders, zeker in de laatste fase als de leerlingen uitstromen. Ischa Brentjens en Ralf Loeven, beiden groepsleraren van een uitstroomgroep, vertellen waarom dit zo belangrijk is, hoe het contact met ouders gestalte krijgt en wat erbij komt kijken.

Download

Ons credo: één kind, één plan

In het samenwerkingsverband Zeeuws-Vlaanderen speelt men met de revolutionaire gedachte om op alle aangesloten scholen alle vormen van voortgezet onderwijs, inclusief extra ondersteuning, aan te bieden. Passender kan niet, maar het is voorlopig nog ‘een stip op de horizon’. Op kleinere schaal gebeuren er echter al dingen die doen vermoeden dat deze krimpregio rijp is voor die revolutie. De ‘trajectgroep’ op ’t Zwin College in Oostburg is daar een voorbeeld van.

Download

Laat ons de smeerolie zijn

Het is bekend: samenwerking tussen professionals is essentieel als het gaat om de ondersteuning van kinderen en jongeren. Dat de gemeente daarin een belangrijke rol kan spelen blijkt in Voorst, een gemeente met 24.000 inwoners, zestien reguliere po-scholen, twee reguliere vo-scholen en twee scholen voor speciaal onderwijs. Wethouder van onderwijs Harjo Pinkster en beleidsadviseur onderwijs Talytha Schothuis vertellen wat de gemeente doet om die samenwerking te bevorderen zodat ieder kind optimaal onderwijs en adequate ondersteuning krijgt.

Download

Ambassadeurs van de privacy

Hoogstwaarschijnlijk hebben alle samenwerkingsverbanden een privacyreglement en een beveiligde digitale omgeving waar gegevens over leerlingen worden opgeslagen. Je zou dus denken dat het met de privacy wel goed zit bij passend onderwijs. Maar volgens Seline Roelofsen en Iris Kensenhuis, medewerkers van samenwerkingsverband Sterk VO, is er meer nodig om de privacy van leerlingen en ouders te waarborgen. Bewustwording, daar draait het om.

Download

Inspiratiedag 2016 – SWV V(S)O 25.06

Het Samenwerkingsverband V(S)O 25.06 organiseerde begin maart voor het tweede jaar een Inspiratiedag voor haar 29 scholen en kernpartners. Tijdens deze bijzondere dag keken ruim 200 deelnemers waar ze met elkaar binnen het samenwerkingsverband staan, wat er al bereikt is en waar ze zich nog samen voor moeten inzetten. Door elkaar te leren kennen, kennis te delen en bij elkaar in de keuken te kijken, deden de deelnemers veel inspiratie op en kregen ze praktische handvatten om in de eigen praktijk mee aan de slag te gaan.

Download en bekijk film

Samen sterk voor leerlingen met autisme

De samenwerkingsverbanden PO en VO in de regio Helmond Peelland slaan de handen ineen om beter tegemoet te komen aan de behoeften van leerlingen met autisme (ASS). Een breed samengestelde projectgroep werkt aan maatregelen die ertoe moeten leiden dat meer ASS-leerlingen doorstromen naar het reguliere vo en daar hun schoolloopbaan óók afmaken. Marja van Leeuwen, directeur van het samenwerkingsverband VO en Erik Wissink, coördinator van het samenwerkingsverband PO, vertellen hoe de regio daaraan werkt.

Download

Pluspunt sluit naadloos aan bij uitgangspunten Passend Onderwijs

Uitval voorkomen met een voorziening in de school waar leerlingen zo nodig tijdelijk onderwijs volgen en begeleiding krijgen. Dat beogen de zogenaamde ‘Pluspunten’ die scholen in de regio Almelo met financiële ondersteuning van het samenwerkingsverband opzetten. Het Pluspunt van scholengemeenschap Reggesteyn in Nijverdal wordt inmiddels met eigen middelen gefinancierd. We praten erover met Harm Jan Wibbens (directeur Samenwerkingsverband Almelo), Ineke Munter (vestigingsdirecteur Reggesteyn) en Etty Hettinga (unitleider vmbo-onderbouw Reggesteyn).

Download

Werken met ondersteuningsteams

Voor het Corlaer College in Nijkerk (vmbo,havo,vwo) was de invoering van de wet Passend Onderwijs aanleiding om de ondersteuningsstructuur in de school anders in te richten. De kern: twee ondersteuningsteams vormen, die mentoren, docenten en oop’ers bijstaan en adviseren bij de begeleiding van leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften. De twee zorgcoördinatoren van de school, Hannah Pool (vmbo) en Klaas Hoekstra (havo, vwo) vertellen over de inrichting van de structuur en over de bevindingen.

Download

De ouders zijn de ervaringsdeskundigen

Naast de reguliere ouderactiviteiten, investeert de vmbo-locatie van CSG Reggesteyn in Nijverdal nadrukkelijk in contacten met ouders van leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften. “In het kader van passend onderwijs, is samenwerking met ouders onmisbaar”, zegt coördinator Passend Onderwijs Rolien de Haan. Zij vertelt hoe de school deze samenwerking vormgeeft.

Download

Zorg dichter bij de leerling brengen

Elke vrijdagmiddag van één tot vier uur houdt Jolanda Tramper, lid van het wijkteam Vathorst Hooglanderveen, spreekuur op het Vathorst College in Amersfoort. Doel is de zorg dichter bij de leerling te brengen en de kwaliteit van de leerlingenzorg te verbeteren. De aanpak is ingevoerd in het kader van de ontwikkelagenda van de regio Eemland, waarin vo-scholen de kans krijgen zelf te bedenken hoe ze de zorg willen organiseren. In het voorjaar van 2016 wordt de pilot geëvalueerd. Jolanda Tramper en zorgcoördinator Monique Schouten vertellen over de ervaringen tot nu toe.

Download

Verminderen aantal verwijzingen naar het vso en vroegtijdig schooluitval

Zo’n vijf jaar geleden, dus ruim voor de invoering van de wet Passend Onderwijs, zet het Stedelijk Lyceum Enschede (7 locaties, praktijkonderwijs t/m gymnasium) een ingrijpende wijziging in van de ondersteuningsstructuur, die gepaard gaat met een even zo ingrijpende cultuurverandering. Doel is het aantal verwijzingen naar het speciaal onderwijs en de voortijdige schooluitval te verminderen. De resultaten zijn spectaculair, zo vertelt voorzitter van het CvB Peter Nieuwstraten, die tevens voorzitter is van het algemeen bestuur van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO Twente Zuid-Oost.

Download

Werkgroep PO-VO Zutphen

Zes vo-scholen en 85 basisscholen in de regio Zutphen hebben zich verenigd in de Werkgroep PO-VO. Doel van de werkgroep is dat elke leerling vanuit de basisschool soepel doorstroomt naar een passende plaats in het voortgezet onderwijs. Goede afspraken en procedures, betrokkenheid en vertrouwen zijn belangrijke succesfactoren, zo blijkt uit een gesprek met Edward Harmsen, afdelingsleider onderbouw van het Baudartius College in Zutphen, Irma Pieper directeur Montessori kindcentrum de Plotter in Zutphen en Patty van Scherpenzeel, onafhankelijk voorzitter van de werkgroep.

Download

Warme overdracht PO – VO

De overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs is een belangrijk moment in de schoolloopbaan van kinderen. Zowel de invoering van passend onderwijs als de nieuwe regelgeving rondom de overgang van primair naar voortgezet onderwijs vragen opnieuw extra aandacht voor deze overgang. In regio Eemland wordt al langere tijd gewerkt aan continue verbetering van de overgangsprocedure BaO-VO.

Warme overdracht Dit ben ik Draaiboek OKR 2 OKR 3a OKR 3b Prezi

Multidisciplinair overleg Zuid-Kennemerland

Het samenwerkingsverband Zuid-Kennemerland zet multidisciplinair overleg (MDO) tussen ouders, leerlingen en school in voor passend onderwijs.

Zuid-kennemerland Prezi

Ondersteuning en arrangementen

Actie: aan tafel!

Als je op school zit, kun je niet thuis zitten. Toch zijn er leerlingen in Nederland die dat doen. Roermond, toch een middelgrote gemeente, draagt aan dat aantal maar minimaal bij: een stuk of vier, vijf jongeren zitten thuis. En over een jaar misschien nog maar één, of helemaal niemand meer. Dat komt doordat ze in Roermond iets op thuiszitten gevonden hebben: de Actietafel.

Download

Een programma op maat volgen in Villa Revius

Thuiszitten bestrijden en voorkomen. Dat is het doel van de pilot ‘Villa Revius’, die het Revius Lyceum in Doorn samen met de gemeente uitvoert. Een unieke samenwerking, waarvan de betrokkenen veel verwachten, zo blijkt uit het gesprek met rector Ilse van Eekelen en conrector Marion Hagdorn.

Download

Geef het nooit op

Sommige thuiszittende leerlingen van het Pleysier College – een cluster-4-school met vijf locaties in de regio Den Haag – kunnen deelnemen aan het ‘schoolfobieprogramma’ of krijgen thuis onderwijs en begeleiding. Altijd met het doel de leerling weer op school te krijgen. Bob Massier, coördinator leerlingzaken van het Pleysier College, vertelt over de aanpak.

Download

Thinking in new boxes

Een bevlogen groep mensen uit Nijkerk en omgeving denkt na en werkt aan oplossingen voor de thuiszittersproblematiek. Suggesties doen voor een aanpak om deze kinderen vroegtijdig de ondersteuning te bieden die ze nodig hebben, zodat van uitval geen sprake is. Dat is de inzet. Allemaal hebben ze een persoonlijke drive om te bewerkstelligen dat er geen kind meer thuis komt te zitten. We praten met twee leden van deze bijzondere ‘Denktank Passend Onderwijs’: Mariëlle Broekman en Kees van Baak.

Download

Boek ‘Verrassend passend’

In dit boek vertellen medewerkers van swv-en en scholen uit alle windstreken openhartig over de manier waarop zij bezig zijn met passend onderwijs, wat dat oplevert, waar ze trots op zijn, maar ook tegen welke hobbels ze aanlopen en hoe ze daarvoor oplossingen zoeken. Zij geven u als lezer een kijkje in de keuken, vertellen wat wel en wat niet werkt en geven praktische tips.

Download

Trajecten op maat voor thuiszitters

In de regio Groningen hebben de gemeente Oldambt, samenwerkingsverband PO 20.01 en samenwerkingsverband V(S)O Groningen Ommelanden de handen ineen geslagen om het aantal thuiszitters terug te dringen. Twee aanpakken in Winschoten leveren een belangrijke bijdrage aan die doelstelling. Willeke Doornbos, directeur van samenwerkingsverband VO Ommelanden vertelt erover, samen met twee betrokkenen: Arjan Bosscher, schoolcoördinator van VSO de Meentschool en Jos Buter, namens de tussenvoorziening van het Dollard College ‘Wieder’ en het Centrum voor Scholing en Training (C.S.T.) van Reik, een instelling voor mensen met een licht verstandelijke beperking.

Download

Symbiose: vanaf groep 7 kennismaken met voortgezet onderwijs

Voor kwetsbare kinderen is de overgang van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs soms extra moeilijk. Het project Symbiose
in Midden Kennemerland geeft deze groep de kans om acht weken kennis te maken met het vmbo-beroepsgericht. Seline
Kloosterman, directeur/bestuurder a.i. van het samenwerkingsverband Midden Kennermerland, en Ria van Tuinen, opleidingsdirecteur van de Kennemer Praktijkschool zien dat er dankzij Symbiose minder kinderen uitvallen in het voortgezet onderwijs.

Download

Samen sterk voor leerlingen met autisme

De samenwerkingsverbanden PO en VO in de regio Helmond Peelland slaan de handen ineen om beter tegemoet te komen aan de behoeften van leerlingen met een autisme spectrum stoornis (ASS). Een breed samengestelde projectgroep werkt aan maatregelen die ertoe moeten leiden dat meer ASS-leerlingen doorstromen naar het reguliere vo en daar hun schoolloopbaan óók afmaken. Marja van Leeuwen, directeur van het samenwerkingsverband VO en Erik Wissink, coördinator van het samenwerkingsverband PO, vertellen hoe de regio daaraan werkt.

Download

Samen elke thuiszitter op maat naar school leiden

Hoe gaat samenwerkingsverband Koers VO (regio Rotterdam) – 110 scholen en 54.000 leerlingen – om met thuiszitters? Peggy Olthof, coördinator van het Koersloket, onderdeel van dit samenwerkingsverband, vertelt over de interventies, afspraken en werkwijzen die ertoe moeten leiden dat het aantal thuiszitters in de regio vermindert en dat ze sneller weer op school zitten.

Download

Pilot 10-14

Leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften stromen probleemloos door naar een passende plek in het voortgezet onderwijs en krijgen daar de juiste ondersteuning. Dat is het doel van de Pilot 10-14 die in oktober 2015 is gestart in de regio Arnhem. Erica Jordans, beleidsmedewerker van het samenwerkingsverband V(S)O 25.06 en Hilde Toenders, regiocoördinator van het samenwerkingsverband PO PassendWijs, vertellen over de aanpak, die vanaf volgend schooljaar structureel wordt ingevoerd.

Download

Elke leerling weet zich gekend

Dat er van de bijna 900 leerlingen van Sprengeloo in Apeldoorn geen enkele leerling thuis zit, heeft alles te maken met het verzuimbeleid van de school. Drie essentiële onderdelen van dat beleid: een strak verzuimprotocol, een intensieve samenwerking met de afdeling leerplicht en een speciale aanpak voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften. Maar het begint met preventie, zo vertelt directeur Gerjan van Dijken: “Leerlingen die gemotiveerd zijn en die worden gekend, verzuimen minder.”

Download

Samen sterk voor leerlingen met autisme

De samenwerkingsverbanden PO en VO in de regio Helmond Peelland slaan de handen ineen om beter tegemoet te komen aan de behoeften van leerlingen met autisme (ASS). Een breed samengestelde projectgroep werkt aan maatregelen die ertoe moeten leiden dat meer ASS-leerlingen doorstromen naar het reguliere vo en daar hun schoolloopbaan óók afmaken. Marja van Leeuwen, directeur van het samenwerkingsverband VO en Erik Wissink, coördinator van het samenwerkingsverband PO, vertellen hoe de regio daaraan werkt.

Download

Uitval voorkomen

Wat doet het samenwerkingsverband Nijmegen e.o. om schooluitval te voorkomen en terug te dringen? Over die vraag praten we met Kenneth Tsang, hoofd Dienst Ondersteuning & Advies van dit samenwerkingsverband. Samenwerking is de rode draad. “Wij werken hierin nauw samen met de gemeenten, omdat we het terugdringen van voortijdig schoolverlaten beschouwen als een gezamenlijke verantwoordelijkheid.”

Download

Multidisciplinair overleg Zuid-Kennemerland

Het samenwerkingsverband Zuid-Kennemerland zet multidisciplinair overleg (MDO) tussen ouders, leerlingen en school in voor passend onderwijs.

Zuid-kennemerland Prezi

Ambulante ondersteuning ‘nieuwe stijl’ – de Meierij (regio ’s-Hertogenbosch)

Bij de nieuwe aanpak financiert het samenwerkingsverband de ambulante ondersteuning vanuit één budget. Daardoor kunnen scholen zonder tussenkomst van een indicatiesteller ambulante ondersteuning toekennen. Het aanvragen van ambulante ondersteuning is daarmee laagdrempelig en veel sneller te regelen. Verder geeft deze aanpak scholen meer vrijheid in het verdelen van zorg. Hiermee heeft de Meierij een laagdrempelig en flexibel zorgaanbod.

Beschrijving praktijkvoorbeeld Presentatie praktijkvoorbeeld

Beschrijving multidisciplinaire zorgaanpak in Schoolteams

Samenwerkingsverband VO Eindhoven Kempenland startte een pilot met Schoolteams. Doel van deze multidisciplinaire teams van onderwijs- en zorgprofessionals is om vanuit de school de ondersteuning en begeleiding van jongeren en hun ouders thuis, op school en op straat integraal aan te bieden.

Presentatie

Beschrijving Schoolteams als pilot

Het project Schoolteams van het Pius X college in Bladel is bedoeld als voorloper voor de samenwerking tussen jeugdzorg, gemeenten en scholen in het op overeenstemming gericht overleg(OOGO). Een Schoolteam is een multidisciplinair team samengesteld uit onderwijs- en zorgprofessionals dat binnen de school aanwezig is.

Beschrijving praktijkvoorbeeld Flyer praktijkvoorbeeld

Onderwijs, gemeente en jeugdzorg

Denken in oplossingen

Fieke (6) heeft een spierziekte waardoor zij extra zorg nodig heeft. Ondanks haar motorische beperking gaat ze gewoon naar de reguliere basisschool in haar dorp. De samenwerking tussen de gemeente, school en jeugdhulp maakt het mogelijk dat zij zich optimaal kan ontwikkelen.

Bekijk

Samenwerking Almere loont

De Gemeente Almere, Passend Onderwijs Almere en jeugdhulp hebben een nieuwe samenwerking opgestart. Voor kinderen die wat extra ondersteuning nodig hebben, zijn er in de school jeugdhulpverleners aanwezig. Zij bieden op school of, als dat nodig is, thuis jeugdhulp aan kinderen. Het gaat vooral om kinderen met problematische thuissituaties, psychische problemen of gedragsproblematiek. Vaak is meer ondersteuning nodig dan het onderwijs tot nu toe kon bieden. Met de nieuwe werkwijze zijn in korte tijd aansprekende resultaten geboekt. Het aantal thuiszitters nam af. Het aantal doorverwijzingen naar zwaardere jeugdzorg daalde met liefst 20 procent.

Bekijk

Actie: aan tafel!

Als je op school zit, kun je niet thuis zitten. Toch zijn er leerlingen in Nederland die dat doen. Roermond, toch een middelgrote gemeente, draagt aan dat aantal maar minimaal bij: een stuk of vier, vijf jongeren zitten thuis. En over een jaar misschien nog maar één, of helemaal niemand meer. Dat komt doordat ze in Roermond iets op thuiszitten gevonden hebben: de Actietafel.

Download

Een programma op maat volgen in Villa Revius

Thuiszitten bestrijden en voorkomen. Dat is het doel van de pilot ‘Villa Revius’, die het Revius Lyceum in Doorn samen met de gemeente uitvoert. Een unieke samenwerking, waarvan de betrokkenen veel verwachten, zo blijkt uit het gesprek met rector Ilse van Eekelen en conrector Marion Hagdorn.

Download

Geef het nooit op

Sommige thuiszittende leerlingen van het Pleysier College – een cluster-4-school met vijf locaties in de regio Den Haag – kunnen deelnemen aan het ‘schoolfobieprogramma’ of krijgen thuis onderwijs en begeleiding. Altijd met het doel de leerling weer op school te krijgen. Bob Massier, coördinator leerlingzaken van het Pleysier College, vertelt over de aanpak.

Download

Thinking in new boxes

Een bevlogen groep mensen uit Nijkerk en omgeving denkt na en werkt aan oplossingen voor de thuiszittersproblematiek. Suggesties doen voor een aanpak om deze kinderen vroegtijdig de ondersteuning te bieden die ze nodig hebben, zodat van uitval geen sprake is. Dat is de inzet. Allemaal hebben ze een persoonlijke drive om te bewerkstelligen dat er geen kind meer thuis komt te zitten. We praten met twee leden van deze bijzondere ‘Denktank Passend Onderwijs’: Mariëlle Broekman en Kees van Baak.

Download

Boek ‘Verrassend passend’

In dit boek vertellen medewerkers van swv-en en scholen uit alle windstreken openhartig over de manier waarop zij bezig zijn met passend onderwijs, wat dat oplevert, waar ze trots op zijn, maar ook tegen welke hobbels ze aanlopen en hoe ze daarvoor oplossingen zoeken. Zij geven u als lezer een kijkje in de keuken, vertellen wat wel en wat niet werkt en geven praktische tips.

Download

Trajecten op maat voor thuiszitters

In de regio Groningen hebben de gemeente Oldambt, samenwerkingsverband PO 20.01 en samenwerkingsverband V(S)O Groningen Ommelanden de handen ineen geslagen om het aantal thuiszitters terug te dringen. Twee aanpakken in Winschoten leveren een belangrijke bijdrage aan die doelstelling. Willeke Doornbos, directeur van samenwerkingsverband VO Ommelanden vertelt erover, samen met twee betrokkenen: Arjan Bosscher, schoolcoördinator van VSO de Meentschool en Jos Buter, namens de tussenvoorziening van het Dollard College ‘Wieder’ en het Centrum voor Scholing en Training (C.S.T.) van Reik, een instelling voor mensen met een licht verstandelijke beperking.

Download

Samen elke thuiszitter op maat naar school leiden

Hoe gaat samenwerkingsverband Koers VO (regio Rotterdam) – 110 scholen en 54.000 leerlingen – om met thuiszitters? Peggy Olthof, coördinator van het Koersloket, onderdeel van dit samenwerkingsverband, vertelt over de interventies, afspraken en werkwijzen die ertoe moeten leiden dat het aantal thuiszitters in de regio vermindert en dat ze sneller weer op school zitten.

Download

Laat ons de smeerolie zijn

Het is bekend: samenwerking tussen professionals is essentieel als het gaat om de ondersteuning van kinderen en jongeren. Dat de gemeente daarin een belangrijke rol kan spelen blijkt in Voorst, een gemeente met 24.000 inwoners, zestien reguliere po-scholen, twee reguliere vo-scholen en twee scholen voor speciaal onderwijs. Wethouder van onderwijs Harjo Pinkster en beleidsadviseur onderwijs Talytha Schothuis vertellen wat de gemeente doet om die samenwerking te bevorderen zodat ieder kind optimaal onderwijs en adequate ondersteuning krijgt.

Download

Elke leerling weet zich gekend

Dat er van de bijna 900 leerlingen van Sprengeloo in Apeldoorn geen enkele leerling thuis zit, heeft alles te maken met het verzuimbeleid van de school. Drie essentiële onderdelen van dat beleid: een strak verzuimprotocol, een intensieve samenwerking met de afdeling leerplicht en een speciale aanpak voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften. Maar het begint met preventie, zo vertelt directeur Gerjan van Dijken: “Leerlingen die gemotiveerd zijn en die worden gekend, verzuimen minder.”

Download

Uitval voorkomen

Wat doet het samenwerkingsverband Nijmegen e.o. om schooluitval te voorkomen en terug te dringen? Over die vraag praten we met Kenneth Tsang, hoofd Dienst Ondersteuning & Advies van dit samenwerkingsverband. Samenwerking is de rode draad. “Wij werken hierin nauw samen met de gemeenten, omdat we het terugdringen van voortijdig schoolverlaten beschouwen als een gezamenlijke verantwoordelijkheid.”

Download

Zorg dichter bij de leerling brengen

Elke vrijdagmiddag van één tot vier uur houdt Jolanda Tramper, lid van het wijkteam Vathorst Hooglanderveen, spreekuur op het Vathorst College in Amersfoort. Doel is de zorg dichter bij de leerling te brengen en de kwaliteit van de leerlingenzorg te verbeteren. De aanpak is ingevoerd in het kader van de ontwikkelagenda van de regio Eemland, waarin vo-scholen de kans krijgen zelf te bedenken hoe ze de zorg willen organiseren. In het voorjaar van 2016 wordt de pilot geëvalueerd. Jolanda Tramper en zorgcoördinator Monique Schouten vertellen over de ervaringen tot nu toe.

Download

Handreiking voor ondersteuning verdieping afspraken met gemeenten in kader van OOGO

Op verzoek van samenwerkingsverband Goeree Overflakkee onder begeleiding van Henk van Putten is er een expert ingezet om te ondersteunen bij de verdere verdieping van de afspraken met de gemeenten in het kader van het OOGO. De inspanningen hebben bijgevoegde handreiking opgeleverd.

Download brochure

Borging afspraken OOGO in (overleg)structuur scholen/gemeenten

Het steunpunt passend onderwijs VO biedt maatwerkondersteuning voor samenwerkingsverbanden en scholen voor voortgezet onderwijs.

Een voorbeeld hiervan was de inzet van één van onze experts bij een samenwerkingsverband om de afspraken Passend Onderwijs gemaakt in het OOGO te monitoren. De expert heeft hiervoor een korte handreiking geschreven, die u hiernaast kan downloaden. Het samenwerkingsverband was hier tevreden over, gelet op onderstaand compliment.

“Graag bedank ik de expert, die via het steunpunt passend onderwijs VO beschikbaar werd gesteld voor ondersteuning. De ondersteuning was heel praktisch en effectief. Heerlijk zo iemand die even met je mee denkt en ‘er iets van maakt’ of een reactie geeft, waar je mee verder kunt.”

Dr. Lia C.M. van Grinsven, directeur swv voortgezet onderwijs de Meierij

Download brochure

Centraal Meldpunt: het monitoren van leerlingstromen

Uit overleggen In de regio Midden Limburg bleek dat er geen duidelijkheid was over het aantal thuiszitters. Om zicht te krijgen op de thuiszitters en andere leerlingstromen is daarom een centraal meldpunt ingericht.

Centraal Meldpunt SWV Limburg Midden Prezi Limburg Midden

Presentaties Passend Onderwijs en Zorg voor Jeugd

Presentaties van praktijkvoorbeelden gepresenteerd op de regionale studiedagen verbinding passend onderwijs en zorg voor jeugd.

Rotterdam Drenthe Enschede Brabant Noord-Oost Breda Duin en Bollenstreek Amsterdam Utrecht Maastricht

Passend onderwijs in Denemarken

Denemarken is in 2007 gestart met de transitie van de zorg voor jeugd. Doordat de gemeente zowel verantwoordelijk is voor onderwijs als voor jeugdzorg, verloopt de aansluiting tussen onderwijs en jeugdhulpverlening soepel.

Beschrijving praktijkvoorbeeld Prezi praktijkvoorbeeld

Dashboard

Het bespaart veel tijd, gezoek en gedoe

Johan Vroegindeweij, directeur van samenwerkingsverband po Unita (Gooi en Vechtstreek) volgt de ontwikkeling van het Dashboard op de voet. Hij is lid van de Dashboard gebruikersgroep PO, die regelmatig feedback geeft op het in ontwikkeling zijnde instrument. Dat is te merken. Vroegindeweij heeft een aantal duidelijke suggesties en wensen.

Download

Het dashboard is pas het begin

“Als het Dashboard Passend Onderwijs helemaal is gevuld, wordt het een heel goed instrument voor samenwerkingsverbanden”, denkt Dick Hattenberg, stafmedewerker van de Coöperatie Passend Onderwijs in Almere, die bestaat uit de samenwerkingsverbanden po en vo, een schoolbestuur vso en so en een taalcentrum. Hattenberg heeft meegedacht over de opzet van het Dashboard Passend Onderwijs, dus het zóu kunnen dat hij niet helemaal onbevooroordeeld is. Maar zijn kritische blik heeft hij niet verloren. “Ik hoop dat de PO- en VO-raad niet achterover gaan leunen als het Dashboard er helemaal staat. Want dat is in mijn ogen pas het begin.”

Download
Praktijkvoorbeelden

Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden.
Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Scan passend onderwijs

Scan passend onderwijs

Vul de scan passend onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Wat is passend onderwijs?

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.