Documenten & instrumenten

Hier vindt u alle relevante documenten, brochures en handreikingen overzichtelijk op een rij.

Samenwerkingsverbanden VO

MJB (V)SO voor 2018 en volgende jaren

In dit document vindt u een model voor de meerjarenbegroting (V)SO voor samenwerkingsverbanden, versie van 26 maart 2018.

Download

Handreiking functionaris voor gegevensbescherming swv

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht: een Europese wet die direct van toepassing is in alle landen van de Europese Unie. Een belangrijk vereiste uit de AVG is dat organisaties intern hun privacy(beleid) moeten organiseren. Een maatregel om dat te bereiken, is volgens de AVG het aanwijzen van een interne privacytoezichthouder. Die persoon wordt functionaris voor gegevensbescherming (FG) genoemd. Vanaf 25 mei 2018 is het volgens de AVG in een aantal gevallen verplicht een FG te hebben. Deze verplichting geldt ook voor de samenwerkingsverbanden passend onderwijs. In deze handreiking wordt uitgelegd waarom het aanwijzen van een FG voor het samenwerkingsverband verplicht is, hoe een FG geregeld kan worden, wat diens taken en bevoegdheden zijn en hoe te handelen als er op 25 mei 2018 (nog) geen FG aangewezen is.

Download

Verevening

We zijn nu op de helft zijn van de vereveningsperiode. Tijd om een tussenbalans op te maken. Hoe pakt het beleid uit in de praktijk? Om die vraag te beantwoorden heeft Infinite Financieel een onderzoek uitgevoerd. En zijn swv-en op 8 maart 2018 met elkaar in gesprek gegaan over de stand van zaken en succesfactoren.

Onderzoek Gespreksverslag

Handreiking bedrijfsvoering en financieel management swv-en vo

Deze handreiking is geschreven om samenwerkingsverbanden te ondersteunen bij het op niveau brengen van de bedrijfsvoering, waarbij sprake is van een bewuste en doelmatige besteding van de beschikbare middelen. Enerzijds door te adviseren over de inrichting van de bedrijfsvoering en het financieel management, anderzijds door de weg te wijzen naar informatiebronnen, hulpmiddelen en instrumenten die speciaal ontwikkeld zijn om de bedrijfsvoering van swv-en te ondersteunen. Deze handreiking is geschreven vanuit de visie dat organisaties het meest doelmatig kunnen functioneren als er een goede, transparante koppeling aangebracht wordt tussen de inhoudelijke doelstellingen van de organisatie en de beschikbare middelen.

Handreiking

Handreiking voor monitoring en verantwoording

Deze handreiking bevat uitgangspunten met betrekking tot verantwoording als onderdeel van goed financieel management door en binnen samenwerkingsverbanden en ondersteunt de verdere professionalisering hiervan. Deze handreiking heeft zowel betrekking op de horizontale als de verticale verantwoording.

Download

Module model meerjarenbegroting swv versie 5.1

Deze module betreft versie 5.1 van het begrotingsmodel, van februari 2018. In deze module is vergeleken met versie 5.0 het RJO-blad aangepast aan de nieuwe indeling, conform de brief van OCW van december 2017.

Module Handleiding

Privacyreglement swv 2018

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht; dit is de Europese privacy regelgeving die vanaf 25 mei 2018 ook in Nederland van toepassing is en de Wet bescherming persoonsgegevens opvolgt. Het bestaande model privacy-reglement is aangepast aan de privacy-regels op basis van de AVG. Let op: de versie van april 2018 is juist; in voorgaande versies stond onder lid 7.b het BSN vermeld, wat niet correct is.

Download

Uitkomsten voortgangsonderzoek opting out lwoo 2017

In deze interactieve doorklik-pdf vindt u snel de belangrijkste informatie over de verschillende varianten van opting out, de consequenties van de varianten voor het beleid en de eerste ervaringen van samenwerkingsverbanden met de varianten.

Bekijk

Verder met nieuw beleid lwoo

Tweede rapportage van het voortgangsonderzoek naar opting out lwoo. In dit rapport worden de ontwikkelingen in de invulling die de samenwerkingsverbanden (eerste en tweede tranche) geven aan het nieuwe lwoo-beleid besproken en wordt ingegaan op de eerste ervaringen van de samenwerkingsverbanden uit de eerste tranche.

Bekijk

Infographic: Veilig overdragen van leerlinggegevens tussen school en SWV met OSO

In deze infographic wordt schematisch weergegeven hoe u met OSO veilig leerlinggegevens kunt overdragen tussen school en SWV.

Bekijk

Verrassend Passend special Governance

Samenwerkingsverbanden kiezen voor verschillende governancemodellen. Dat het interne toezicht vaak is belegd bij de schoolbesturen roept, zowel binnen als buiten de wereld van passend onderwijs, vragen op. Kunnen schoolbesturen, die ook eigen schoolbestuurlijke belangen hebben, wel onafhankelijk toezicht houden op passend onderwijs? De praktijkvoorbeelden in deze publicatie zijn niet alleen illustratief voor de verschillende opvattingen over deze kwestie, maar ook voor de diversiteit aan governancemodellen die samenwerkingsverbanden hebben omarmd. Dat maakt deze publicatie tot een leerzaam document: kennisnemen van wat anderen vinden en hoe anderen het doen, is immers: leren van elkaar.

Bekijk

Digitale tool passend onderwijs en privacy

De digitale privacy tool geeft overzicht en duidelijkheid over wat samenwerkingsverbanden, schoolbesturen en scholen moeten regelen op het gebied van passend onderwijs en privacy. De tool is een praktische vertaling van wet-en regelgeving en geeft aan de hand van processtappen een overzicht van de privacy-aspecten en veel gestelde vragen.
De tool is te bezoeken via passendonderwijsenprivacy.nl, maar is ook te plaatsen op de eigen website of intranet (klik op ‘insluiten eigen website’ – rechts bovenin de tool). De tool is ontwikkeld door de PO-Raad en VO-raad in samenwerking met het ministerie van OCW, Kennisnet, LECSO, NJi, NIP en NVO.

Bekijk

Kijkdoos 2017-2018 groeiregeling voor SWV VO en (V)SO okt 2017

De kijkdozen voor het SWV VO en voor (V)SO zijn weer bijgesteld. Hier vindt u de twee nieuwe versies (ter vervanging van de oude versies van sept 2017).

Kijkdoos 2017-2018 groeiregeling voor (V)SO okt 2017 Kijkdoos 2017-2018 groeiregeling voor SWV VO okt 2017

Draaiboek Collegiale Ontwikkelingsgerichte visitaties Passend onderwijs

Sinds het sectorakkoord ‘Klaar voor de toekomst’ uit april 2014 ondersteunt de VO-raad via het project Stap 2 scholen bij hun verdere kwaliteitsontwikkeling. Eén van de onderdelen van het project is de ontwikkeling van een systematiek voor collegiale visitaties tussen scholen. Door de ontwikkelingen rond verantwoording binnen de samenwerkingsverbanden passend onderwijs is ook daar behoefte aan collegiale visitaties rond de thema’s ondersteuning en zorg. Dit heeft er toe geleid dat Stap 2 en het Steunpunt Passend Onderwijs VO in het voorjaar van 2017 samen een pilot zijn gestart om de aanpak van collegiale visitaties te vertalen naar een geschikte aanpak voor samenwerkingsverbanden. Dit draaiboek is bedoeld voor het SWV, scholen en visitatieteams die met de COP aan de slag willen gaan.

Download

Veelgestelde vragen over btw-vrijstelling

In dit document vindt u zes veelgestelde vragen en de antwoorden over btw-vrijstelling voor passend onderwijs.

Download

Handreiking kijkdoos groeiregeling voor samenwerkingsverbanden

De handreiking kijkdoos groeiregeling en de toelichting zijn door de PO-Raad en VO-raad in overleg met het ministerie van OCW opgesteld om een goed beeld te geven van de bekostiging van de groei op basis van de peildatum 1 februari 2015 en latere jaren. In oktober 2017 zijn de laatste wijzigingen toegevoegd. De handleiding kijkglazen gebruikt u bij het onderdeel ‘Zaken Doen’ op www.duo.nl. U krijgt uitleg per Kijkglas over het doel, over welke gegevens er worden gepresenteerd en hoe u hiervan gebruik kunt maken.

Toelichting groeiregeling Handleiding gebruik kijkglazen

Module meerjarenbegroting Bé Keizer

Deze module geeft samenwerkingsverbanden mogelijkheid beleidsmatige veranderingen door te rekenen of te simuleren. De module is op 28 maart 2018 bijgewerkt en vervangt de versie van februari 2018. Ook vindt u hier de Handreiking bij de meerjarenbegroting die nadere uitleg geeft over de bekostiging e.d. van het SWV passend onderwijs voor het VO.

Begrotingsmodule 28 maart 2018 Handreiking meerjarenbegroting

Herziene notitie Risicomanagement en weerstandsvermogen

Deze notitie wil samenwerkingsverbanden passend onderwijs helpen goed risicomanagement te voeren en bewuste keuzes te maken bij het bepalen van de aan te houden financiële reserve, het weerstandsvermogen.

Download

Handreiking Samenwerken voor samen leren

Sinds de invoering van passend onderwijs werken reguliere scholen en scholen in het (voortgezet) speciaal onderwijs ((v)so) nauwer samen, in samenwerkingsverbanden passend onderwijs en met de instellingen voor het onderwijs aan visueel, auditief en/of communicatief beperkte leerlingen. Ook door de verbetering van de onderwijskwaliteit en de instroom van leerlingen met een normaal tot hoog cognitief niveau in het vso, nemen de verschillen af. Deze handreiking biedt scholen en samenwerkingsverbanden een overzicht van de huidige wettelijke mogelijkheden om tot verdergaande samenwerking tussen speciaal en regulier onderwijs te komen.

Download

Handreiking Samenwerken voor samen leren vo

In veel samenwerkingsverbanden vo is een geleidelijke verschuiving van het (gewenste) dekkend netwerk op gang gekomen. Dit leidt onder meer tot initiatieven van samenwerking en afstemming tussen het regulier onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs. In deze handreiking wordt vooral geput uit diverse praktijkvoorbeelden van samenwerking en afstemming tussen speciaal onderwijs en regulier onderwijs. De focus ligt op de twee intensieve vormen van samenwerking: vergaand samenwerken (nevenvestiging, meetellen onderwijstijd en symbiose) en scholen met een specifiek profiel.

Download brochure

Handreiking doorzettingsmacht

In juni 2016 ondertekenden de ministeries OCW, VWS, V&J, de PO-Raad, de VO-raad en de VNG het Thuiszitterspact met het doel dat in 2020 geen enkel kind langer dan drie maanden thuiszit zonder een passend aanbod. Onderdeel van het pact is de zogenoemde ‘doorzettingsmacht’. Maar wat is nu precies doorzettingsmacht? Welke partijen zijn hier bij betrokken? En welke aandachtspunten zijn er? In deze handreiking leest u hier alles over.

Download

Bestuursverslag en continuïteitsparagraaf

Goed financieel management begint met wederzijdse afstemming van het ondersteuningsplan en de meerjarenbegroting. Daarbij is het van belang dat er een risicoanalyse wordt uitgevoerd welke wordt vertaald in de begroting. De continuïteitsparagraaf in het jaarverslag laat zien wat de consequenties is van het voorgenomen beleid op de komende jaren en de hieraan verbonden financiële positie. Onderstaande documenten helpen u hierbij.

Reader bestuursverslag Brief continuïteitsparagraaf Brochure richtlijnen jaarverslag Regelgeving continuïteitsparagraaf

Kosten kortdurend verblijf leerling op (V)SO-school

In plaats van inschrijving op een (v)so-school wordt er momenteel ook vaak gekozen voor een tijdelijke plaatsing op een (v)so-school waarbij de leerling op zijn reguliere school blijft ingeschreven. De reguliere school betaalt dan de (v)so-school voor de kosten die de (v)so-school heeft. De vraag die hierbij direct aan de orde komt is dan: wat zijn de kosten die hierbij in rekening kunnen worden gebracht en wie betaalt die? Deze notitie gaat hier nader op in. In de Handreiking ‘Samenwerking onderwijs in geslotenheid en in residentiële instellingen en samenwerkingsverbanden’ vindt u meer informatie over samenwerking en afstemming tussen samenwerkingsverbanden po en vo en scholen in (open) residentiële instellingen.

Notitie Kosten kortdurend verblijf aug - dec 2018 Notitie Kosten kortdurend verblijf jan - jul 2018 Handreiking Samenwerking onderwijs in geslotenheid en samenwerkingsverbanden PO en VO

Bekostiging (V)SO en de invoering van passend onderwijs

De structuur van de bekostiging in het PO en VO is veranderd doordat een onderscheid is aangebracht in basisbekostiging en ondersteuningsbekostiging. Bé Keizer beschrijft hoe dit onderscheid al was doorgevoerd in de zorgbekostiging WSNS in het primair onderwijs, maar nu ook geldt in de bekostiging van het (voortgezet) speciaal onderwijs en in het voortgezet onderwijs.

Download beknopte versie 28 sept 2017

Privacy toolbox

Schoolbesturen en besturen van samenwerkingsverbanden zijn verantwoordelijk om informatiebeveiliging en privacy (afgekort IBP) te regelen. Om samenwerkingsverbandbesturen, schoolbesturen en scholen te helpen om IBP goed te regelen hebben de VO-raad, PO-Raad en Kennisnet de afgelopen jaren publicaties en hulpmiddelen ontwikkeld. Deze documenten zijn verzameld in een onderstaande toolbox.

Download

Modelreglementen OPR en MR samenwerkingsverband jan. 2017

De modelreglementen voor de ondersteuningsplanraad (OPR) en de MR van de samenwerkingsverbanden passend onderwijs zijn ontwikkeld door het Steunpunt medezeggenschap passend onderwijs in samenwerking met de PO-Raad en de VO-raad.

Modelreglement ondersteuningsplanraad VO (jan. 2017) Modelreglement PMR samenwerkingsverband (jan. 2017) Model huishoudelijk reglement ondersteuningsplanraad (jan. 2017) Model huishoudelijk reglement MR-P samenwerkingsverband (jan. 2017)

Handreiking oprichting Medezeggenschapsraad voor personeel

De landelijke onderwijs- en ouderorganisaties werken samen in het project Versterking medezeggenschap. Doel van dit project is om de medezeggenschap in het primair en voortgezet onderwijs te versterken en medezeggenschapsorganen, directies en besturen te ondersteunen. Ook de medezeggenschapsactiviteiten die te maken hebben met de invoering van passend onderwijs zijn in dit project ondergebracht.

Handreiking oprichting MRp Bevoegdheden MRp

Rapportage van de werkgroep samenwerking onderwijs in geslotenheid en swv VO

Deze rapportage bevat vier afspraken die de kans op een ononderbroken schoolloopbaan van jongeren die tijdelijk in geslotenheid verblijven kunnen vergroten.

Download

Handreiking toestemmingsvereiste voor hulp bij kindermishandeling

Deze handreiking biedt informatie over het toestemmingsvereiste van ouders bij hulp aan minderjarigen. De informatie richt zich specifiek op hulp aan minderjarigen in verband met kindermishandeling en is bedoeld voor professionals die werkzaam zijn in de (geestelijke) gezondheidszorg en jeugdhulpverlening.

Download handreiking

Hulpmiddel actietafel thuiszitters

Samenwerkingsverbanden en gemeenten in vele regio’s hebben de invoering van doorzettingsmacht op hun werkagenda staan. Een belangrijk onderdeel hierin is het verbinden van relevante regionale partijen om gezamenlijk uitvoering te geven aan deze aanpak. De actietafel kan hierbij een heel handig hulpmiddel zijn. Aan de actietafel bespreken de – gemandateerde- deelnemers die kinderen die zich in situaties bevinden waarin alleen beweging kan komen door de intensieve en gelijkwaardige samenwerking van alle betrokken partijen. De actietafel brengt de juiste mensen in positie en beweegt hen datgene te doen wat nodig is. Zie ook de handreiking “Hulpmiddel actietafel thuiszitters” van Gedragswerk.

Download

Checklist bedrijfsvoering

In hoeverre heeft uw samenwerkingsverband de bedrijfsvoering op orde? Loop het na met deze checklist!

Checklist Bedrijfsvoering

Factsheet financiële verantwoording voor samenwerkingsverbanden

In dit factsheet vindt u uitleg over de vormgeving van de verantwoording voor het Ministerie van OCW.

Download brochure

Handreiking personele gevolgen passend onderwijs in het VO

De handreiking personele gevolgen hoort bij het informatiepakket ‘overleg passend onderwijs’.

Download brochure Infopakket

Toezichtskader onderwijsinspectie

Integraal toezicht op de samenwerkingsverbanden in het primair en voortgezet onderwijs

Onderzoekskader v(s)o 2017 Onderzoekskader vo 2017

Checklist ondersteuningsplanraad

Deze checklist is bedoeld als handvat voor de ondersteuningsplanraad bij de instemming op het ondersteuningsplan.

Download brochure

Tripartiete overeenkomst personele gevolgen passend onderwijs

Akkoord tussen het ministerie van OCW, de vakbonden en de sectorraden PO-Raad en VO-raad over de opvang van de personele gevolgen van de invoering van passend onderwijs.

Tripartiete overeenkomst

Passend onderwijs in de school

Methodische Aanpak Schoolverzuim

Aanhoudend schoolverzuim kan een serieuze bedreiging vormen voor de ontwikkeling van het kind. Bij een aantal ketenpartners (Openbaar Ministerie, Raad voor de Kinderbescherming, Halt en Ingrado) ontstond de behoefte aan een gezamenlijke visie op de aanpak van het schoolverzuim. Daarbij wordt primair ingezet op preventie en vrijwillige (jeugd)hulp. De samenwerking heeft geresulteerd in deze vernieuwde handleiding voor de aanpak van ongeoorloofd schoolverzuim: de Methodische Aanpak Schoolverzuim (MAS). De MAS beschrijft de werkzaamheden van alle ketenpartners met betrekking tot de aanpak van schoolverzuim in zijn volle breedte.

Download

Digitale tool passend onderwijs en privacy

De digitale privacy tool geeft overzicht en duidelijkheid over wat samenwerkingsverbanden, schoolbesturen en scholen moeten regelen op het gebied van passend onderwijs en privacy. De tool is een praktische vertaling van wet-en regelgeving en geeft aan de hand van processtappen een overzicht van de privacy-aspecten en veel gestelde vragen.
De tool is te bezoeken via passendonderwijsenprivacy.nl, maar is ook te plaatsen op de eigen website of intranet (klik op ‘insluiten eigen website’ – rechts bovenin de tool). De tool is ontwikkeld door de PO-Raad en VO-raad in samenwerking met het ministerie van OCW, Kennisnet, LECSO, NJi, NIP en NVO.

Bekijk

Draaiboek Collegiale Ontwikkelingsgerichte visitaties Passend onderwijs

Sinds het sectorakkoord ‘Klaar voor de toekomst’ uit april 2014 ondersteunt de VO-raad via het project Stap 2 scholen bij hun verdere kwaliteitsontwikkeling. Eén van de onderdelen van het project is de ontwikkeling van een systematiek voor collegiale visitaties tussen scholen. Door de ontwikkelingen rond verantwoording binnen de samenwerkingsverbanden passend onderwijs is ook daar behoefte aan collegiale visitaties rond de thema’s ondersteuning en zorg. Dit heeft er toe geleid dat Stap 2 en het Steunpunt Passend Onderwijs VO in het voorjaar van 2017 samen een pilot zijn gestart om de aanpak van collegiale visitaties te vertalen naar een geschikte aanpak voor samenwerkingsverbanden. Dit draaiboek is bedoeld voor het SWV, scholen en visitatieteams die met de COP aan de slag willen gaan.

Download

VO-Signaal Handreiking medicijnverstrekking en medisch handelen

Uitgangspunt van de Wet Passend Onderwijs is dat leerlingen zo veel als mogelijk aan het reguliere onderwijs deelnemen op de school van hun keuze. Dat betekent dat scholen zo veel als mogelijk tegemoet moeten komen aan de (medische) zorgvraag van leerlingen. Onderwijswerkgevers moeten daarom – in overleg met de (p)mr – nadenken over medicijnverstrekking en medisch handelen. Wat mogen we, wat moeten we, wat kunnen we, en wat willen we als school qua (extra) medische zorg voor onze rekening nemen? In dit VO-Signaal worden de verschillende vormen van medisch handelen toegelicht en wordt uitgelegd hoe het met de aansprakelijkheid zit als er iets fout gaat.

Download

Infographic ondersteuningsroute ouders

Deze infographic is een handige samenvatting van de route die ouders kunnen volgen als zij merken dat het op school niet goed gaat met hun kind. Waar en wanneer kunnen zij terecht?

Download

Informatierondes thuiszitten: halen en brengen

Het Landelijk Thuiszittersoverleg voerde twee informatierondes uit, in het primair en in het voortgezet onderwijs. Het doel was tweeledig: het veld informeren over de ontwikkelde instrumenten om thuiszitten tegen te gaan, én goede praktijkvoorbeelden ophalen in de regio’s. Harry Hageman, sparring partner van Gedragswerk, die een groot deel van de informatierondes voor zijn rekening nam, vertelt over de opbrengsten.

Download

Handreiking Samenwerken voor samen leren

Sinds de invoering van passend onderwijs werken reguliere scholen en scholen in het (voortgezet) speciaal onderwijs ((v)so) nauwer samen, in samenwerkingsverbanden passend onderwijs en met de instellingen voor het onderwijs aan visueel, auditief en/of communicatief beperkte leerlingen. Ook door de verbetering van de onderwijskwaliteit en de instroom van leerlingen met een normaal tot hoog cognitief niveau in het vso, nemen de verschillen af. Deze handreiking biedt scholen en samenwerkingsverbanden een overzicht van de huidige wettelijke mogelijkheden om tot verdergaande samenwerking tussen speciaal en regulier onderwijs te komen.

Download

Handreiking Samenwerken voor samen leren vo

In veel samenwerkingsverbanden vo is een geleidelijke verschuiving van het (gewenste) dekkend netwerk op gang gekomen. Dit leidt onder meer tot initiatieven van samenwerking en afstemming tussen het regulier onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs. In deze handreiking wordt vooral geput uit diverse praktijkvoorbeelden van samenwerking en afstemming tussen speciaal onderwijs en regulier onderwijs. De focus ligt op de twee intensieve vormen van samenwerking: vergaand samenwerken (nevenvestiging, meetellen onderwijstijd en symbiose) en scholen met een specifiek profiel.

Download brochure

Handreiking doorzettingsmacht

In juni 2016 ondertekenden de ministeries OCW, VWS, V&J, de PO-Raad, de VO-raad en de VNG het Thuiszitterspact met het doel dat in 2020 geen enkel kind langer dan drie maanden thuiszit zonder een passend aanbod. Onderdeel van het pact is de zogenoemde ‘doorzettingsmacht’. Maar wat is nu precies doorzettingsmacht? Welke partijen zijn hier bij betrokken? En welke aandachtspunten zijn er? In deze handreiking leest u hier alles over.

Download

Mogelijkheden voor maatwerk VO

Uitgangspunt is en blijft dat kinderen onderwijs volgen op een school. Soms zijn er echter situaties waarin dat vanwege lichamelijke of psychische problematiek tijdelijk of gedeeltelijk niet mogelijk is. Bijvoorbeeld voor kinderen die op school zo veel prikkels te verwerken krijgen dat zij aan leren niet toekomen of kinderen die door een beperking niet uren achtereen op een stoel kunnen zitten. Zonder maatwerk bestaat het risico dat deze kinderen volledig uitvallen uit het onderwijs, terwijl zij wel in staat zijn zich te ontwikkelen en te leren. In deze handreiking leest u welke mogelijkheden voor maatwerk er zijn in het VO.

Download

Privacy toolbox

Schoolbesturen en besturen van samenwerkingsverbanden zijn verantwoordelijk om informatiebeveiliging en privacy (afgekort IBP) te regelen. Om samenwerkingsverbandbesturen, schoolbesturen en scholen te helpen om IBP goed te regelen hebben de VO-raad, PO-Raad en Kennisnet de afgelopen jaren publicaties en hulpmiddelen ontwikkeld. Deze documenten zijn verzameld in een onderstaande toolbox.

Download

Handreiking toestemmingsvereiste voor hulp bij kindermishandeling

Deze handreiking biedt informatie over het toestemmingsvereiste van ouders bij hulp aan minderjarigen. De informatie richt zich specifiek op hulp aan minderjarigen in verband met kindermishandeling en is bedoeld voor professionals die werkzaam zijn in de (geestelijke) gezondheidszorg en jeugdhulpverlening.

Download handreiking

Werken met ondersteuningsteams

Voor het Corlaer College in Nijkerk (vmbo,havo,vwo) was de invoering van de wet Passend Onderwijs aanleiding om de ondersteuningsstructuur in de school anders in te richten. De kern: twee ondersteuningsteams vormen, die mentoren, docenten en oop’ers bijstaan en adviseren bij de begeleiding van leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften. De twee zorgcoördinatoren van de school, Hannah Pool (vmbo) en Klaas Hoekstra (havo, vwo) vertellen over de inrichting van de structuur en over de bevindingen.

Download

Stroomschema zorg op school

Wie er onderwijsondersteuning of zorg moet bieden tijdens onderwijstijd, hangt af van de ondersteunings- en/of zorgbehoefte van de leerling. Dit Stroomschema Zorg op school geeft overzicht over welke mogelijkheden er zijn en hoe de inzet van zorg in onderwijs wordt geregeld en verantwoord.

Stroomschema december 2015

Informatiegids ouders

Het Steunpunt Passend Onderwijs van 5010 heeft een informatiegids voor ouders ontwikkeld. Deze gids is in 2014 volledig geactualiseerd.

Download brochure

Infographic voor ouders

Infographic van het ministerie van OCW voor ouders over wat er in het onderwijs verandert, wat ouders zelf kunnen doen en waar zij terecht kunnen voor meer informatie over de veranderingen.

Download brochure

Informatiebrochure leraren

Informatiebrochure van het ministerie van OCW voor leraren met handige tips en antwoorden op vragen als: blijft het speciaal onderwijs bestaan, krijg ik in mijn klas veel meer leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben en zijn de bezuinigingen nu wel of niet van de baan?

Download brochure

Toolbox communicatie ouders en teams

De werkgroep passend onderwijs van het samenwerkingsverband Sterk VO heeft een toolbox gemaakt met materiaal dat scholen kunnen gebruiken in de communicatie met ouders of teams over passend onderwijs.

Bekijk

Opleidingsmogelijkheden

Een overzicht van opleidingen die helpen bij het ontwikkelen van de expertise die nodig is voor passend onderwijs.

Bekijk

Onderwijs, gemeente en jeugdzorg

Privacyreglement swv 2018

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht; dit is de Europese privacy regelgeving die vanaf 25 mei 2018 ook in Nederland van toepassing is en de Wet bescherming persoonsgegevens opvolgt. Het bestaande model privacy-reglement is aangepast aan de privacy-regels op basis van de AVG. Let op: de versie van april 2018 is juist; in voorgaande versies stond onder lid 7.b het BSN vermeld, wat niet correct is.

Download

Infographic: Veilig overdragen van leerlinggegevens tussen school en SWV met OSO

In deze infographic wordt schematisch weergegeven hoe u met OSO veilig leerlinggegevens kunt overdragen tussen school en SWV.

Bekijk

Infographic ondersteuningsroute ouders

Deze infographic is een handige samenvatting van de route die ouders kunnen volgen als zij merken dat het op school niet goed gaat met hun kind. Waar en wanneer kunnen zij terecht?

Download

Informatierondes thuiszitten: halen en brengen

Het Landelijk Thuiszittersoverleg voerde twee informatierondes uit, in het primair en in het voortgezet onderwijs. Het doel was tweeledig: het veld informeren over de ontwikkelde instrumenten om thuiszitten tegen te gaan, én goede praktijkvoorbeelden ophalen in de regio’s. Harry Hageman, sparring partner van Gedragswerk, die een groot deel van de informatierondes voor zijn rekening nam, vertelt over de opbrengsten.

Download

Mogelijkheden voor maatwerk VO

Uitgangspunt is en blijft dat kinderen onderwijs volgen op een school. Soms zijn er echter situaties waarin dat vanwege lichamelijke of psychische problematiek tijdelijk of gedeeltelijk niet mogelijk is. Bijvoorbeeld voor kinderen die op school zo veel prikkels te verwerken krijgen dat zij aan leren niet toekomen of kinderen die door een beperking niet uren achtereen op een stoel kunnen zitten. Zonder maatwerk bestaat het risico dat deze kinderen volledig uitvallen uit het onderwijs, terwijl zij wel in staat zijn zich te ontwikkelen en te leren. In deze handreiking leest u welke mogelijkheden voor maatwerk er zijn in het VO.

Download

Handreiking toestemmingsvereiste voor hulp bij kindermishandeling

Deze handreiking biedt informatie over het toestemmingsvereiste van ouders bij hulp aan minderjarigen. De informatie richt zich specifiek op hulp aan minderjarigen in verband met kindermishandeling en is bedoeld voor professionals die werkzaam zijn in de (geestelijke) gezondheidszorg en jeugdhulpverlening.

Download handreiking

Hulpmiddel actietafel thuiszitters

Samenwerkingsverbanden en gemeenten in vele regio’s hebben de invoering van doorzettingsmacht op hun werkagenda staan. Een belangrijk onderdeel hierin is het verbinden van relevante regionale partijen om gezamenlijk uitvoering te geven aan deze aanpak. De actietafel kan hierbij een heel handig hulpmiddel zijn. Aan de actietafel bespreken de – gemandateerde- deelnemers die kinderen die zich in situaties bevinden waarin alleen beweging kan komen door de intensieve en gelijkwaardige samenwerking van alle betrokken partijen. De actietafel brengt de juiste mensen in positie en beweegt hen datgene te doen wat nodig is. Zie ook de handreiking “Hulpmiddel actietafel thuiszitters” van Gedragswerk.

Download

Handreiking onderwijs en zorg, inclusief gesprekshandleiding

De stelsels voor zorg en onderwijsondersteuning zijn veranderd. Deze handreiking biedt scholen en ouders handvatten om passende onderwijsondersteuning en zorg voor elke leerling te bereiken, afgestemd op zijn mogelijkheden en behoeften en helpt bij het gesprek tussen school, ouders en eventuele zorgpartners.

Handreiking onderwijs en zorg

Waarom moeilijk doen als het samen kan?

De decentralisaties brengen grote veranderingen met zich mee. Onderwijs, gemeenten en jeugdhulp zijn volop in ontwikkeling. De achterliggende visie van de decentralisaties is dat op lokaal niveau, in de wijk en op school preventief en effectief samengewerkt wordt rond het kind/de jongere en het gezin. Onder de noemer: ‘Waarom moeilijk doen als het samen kan!’ ondersteunen de VNG, PO-Raad en VO-raad u bij het in samenhang uitwerken van passend onderwijs en jeugdhulp in uw regio.

Download brochure

Krant ‘Passend onderwijs maken we samen’

Alleen door samenwerking tussen onderwijs, (jeugd)hulp, leerplicht, ouders en jongeren kan het recht op onderwijs waargemaakt worden. Deze krant laat zien is dat samenwerking passend onderwijs mogelijk maakt.

Download brochure

Toolbox thuiszitten voorkomen

Een belangrijk doel van passend onderwijs is om het aantal thuiszitters verder terug te dringen. Vanuit de PO-Raad, VO-raad, Steunpunt Passend Onderwijs VO, VNG, NJI, Gedragswerk, Ingrado en het ministerie van OCW bundelen wij onze krachten om er voor te zorgen dat iedere leerling een passende plek krijgt.

Download brochure

Handreiking: Onderwijs, jeugdhulp en/of zorg bieden een gezamenlijk antwoord op meervoudige onderwijszorgvragen

Tips en valkuilen voor gemeenten en samenwerkingsverbanden om kaderstellende regionale en lokale afspraken te maken.

Download brochure

Wegwijzer OOGO Jeugd

Deze wegwijzer is een leidraad voor de vormgeving van het OOGO jeugd.

Download brochure Online wegwijzer OOGO Jeugd

Handreiking AWBZ

Met deze handreiking worden scholen, schoolbesturen, samenwerkingsverbanden en gemeenten geïnformeerd over de wijzigingen in organisatie en bekostiging die gepaard gaan met de herziening van de AWBZ.

Handreiking AWBZ

Verbinding met zorg voor jeugd (OOGO)

Handreiking voor samenwerkingsverbanden en gemeenten met belangrijke handvatten voor het op overeenstemming gericht overleg (OOGO) over het ondersteuningsplan.

Bekijk

Eén kind, één gezin, twee stelselwijzigingen

Een onderzoek naar de succesfactoren van samenwerking tussen onderwijs en gemeenten ten aanzien van de verbinding tussen passend onderwijs en jeugdzorg.

Download brochure

In wisselwerking samen sterker (NJI)

Notitie van het Nationaal Jeugdinstituut over alle kernelementen van een sluitende zorgstructuur in en om scholen voor (V)SO.

Download brochure

De tango met het (V)SO (NJI)

Notitie van het Nationaal Jeugdinstituut over hoe u als school of samenwerkingsverband optimaal gebruik kunt maken van de expertise van het (V)SO.

Download brochure

Bestuurlijke tafels OOGO

Ondersteuningstraject in tweede helft van 2013 van onderzoeks- en adviesbureau Oberon uit voor bestuurders van gemeenten en samenwerkingsverbanden in de vorm van regionale bestuurlijke ronde tafels.

Download brochure

Modelprocedure OOGO

Modelprocedure voor het op een gestructureerde manier vormgeven van het op overeenstemming gericht overleg (OOGO) inclusief geschillenregeling.

Download brochure

Ondersteuning en arrangementen

Infographic ondersteuningsroute ouders

Deze infographic is een handige samenvatting van de route die ouders kunnen volgen als zij merken dat het op school niet goed gaat met hun kind. Waar en wanneer kunnen zij terecht?

Download

Informatierondes thuiszitten: halen en brengen

Het Landelijk Thuiszittersoverleg voerde twee informatierondes uit, in het primair en in het voortgezet onderwijs. Het doel was tweeledig: het veld informeren over de ontwikkelde instrumenten om thuiszitten tegen te gaan, én goede praktijkvoorbeelden ophalen in de regio’s. Harry Hageman, sparring partner van Gedragswerk, die een groot deel van de informatierondes voor zijn rekening nam, vertelt over de opbrengsten.

Download

Handreiking Samenwerken voor samen leren

Sinds de invoering van passend onderwijs werken reguliere scholen en scholen in het (voortgezet) speciaal onderwijs ((v)so) nauwer samen, in samenwerkingsverbanden passend onderwijs en met de instellingen voor het onderwijs aan visueel, auditief en/of communicatief beperkte leerlingen. Ook door de verbetering van de onderwijskwaliteit en de instroom van leerlingen met een normaal tot hoog cognitief niveau in het vso, nemen de verschillen af. Deze handreiking biedt scholen en samenwerkingsverbanden een overzicht van de huidige wettelijke mogelijkheden om tot verdergaande samenwerking tussen speciaal en regulier onderwijs te komen.

Download

Handreiking Samenwerken voor samen leren vo

In veel samenwerkingsverbanden vo is een geleidelijke verschuiving van het (gewenste) dekkend netwerk op gang gekomen. Dit leidt onder meer tot initiatieven van samenwerking en afstemming tussen het regulier onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs. In deze handreiking wordt vooral geput uit diverse praktijkvoorbeelden van samenwerking en afstemming tussen speciaal onderwijs en regulier onderwijs. De focus ligt op de twee intensieve vormen van samenwerking: vergaand samenwerken (nevenvestiging, meetellen onderwijstijd en symbiose) en scholen met een specifiek profiel.

Download brochure

Handreiking doorzettingsmacht

In juni 2016 ondertekenden de ministeries OCW, VWS, V&J, de PO-Raad, de VO-raad en de VNG het Thuiszitterspact met het doel dat in 2020 geen enkel kind langer dan drie maanden thuiszit zonder een passend aanbod. Onderdeel van het pact is de zogenoemde ‘doorzettingsmacht’. Maar wat is nu precies doorzettingsmacht? Welke partijen zijn hier bij betrokken? En welke aandachtspunten zijn er? In deze handreiking leest u hier alles over.

Download

Mogelijkheden voor maatwerk VO

Uitgangspunt is en blijft dat kinderen onderwijs volgen op een school. Soms zijn er echter situaties waarin dat vanwege lichamelijke of psychische problematiek tijdelijk of gedeeltelijk niet mogelijk is. Bijvoorbeeld voor kinderen die op school zo veel prikkels te verwerken krijgen dat zij aan leren niet toekomen of kinderen die door een beperking niet uren achtereen op een stoel kunnen zitten. Zonder maatwerk bestaat het risico dat deze kinderen volledig uitvallen uit het onderwijs, terwijl zij wel in staat zijn zich te ontwikkelen en te leren. In deze handreiking leest u welke mogelijkheden voor maatwerk er zijn in het VO.

Download

Handreiking toestemmingsvereiste voor hulp bij kindermishandeling

Deze handreiking biedt informatie over het toestemmingsvereiste van ouders bij hulp aan minderjarigen. De informatie richt zich specifiek op hulp aan minderjarigen in verband met kindermishandeling en is bedoeld voor professionals die werkzaam zijn in de (geestelijke) gezondheidszorg en jeugdhulpverlening.

Download handreiking

Hulpmiddel actietafel thuiszitters

Samenwerkingsverbanden en gemeenten in vele regio’s hebben de invoering van doorzettingsmacht op hun werkagenda staan. Een belangrijk onderdeel hierin is het verbinden van relevante regionale partijen om gezamenlijk uitvoering te geven aan deze aanpak. De actietafel kan hierbij een heel handig hulpmiddel zijn. Aan de actietafel bespreken de – gemandateerde- deelnemers die kinderen die zich in situaties bevinden waarin alleen beweging kan komen door de intensieve en gelijkwaardige samenwerking van alle betrokken partijen. De actietafel brengt de juiste mensen in positie en beweegt hen datgene te doen wat nodig is. Zie ook de handreiking “Hulpmiddel actietafel thuiszitters” van Gedragswerk.

Download

Schoolse Vaardigheden VO in Kaart

Het Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland heeft een hulpmiddel ontwikkeld om de vaardigheden van een leerling in kaart te brengen. De vaardigheden die ontbreken of nog moeten worden ontwikkeld kunnen als onderwerp van gesprek dienen met leerling en ouders. Samen kunnen de ondersteuningsbehoefte(n) of hulpmiddel(en) worden geformuleerd die de leerling nodig heeft om een specifieke vaardigheid te ontwikkelen.

Bekijk instrument

Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik

Ieder jaar worden in ons land 119.000 kinderen thuis mishandeld of verwaarloosd. Gemiddeld heeft één kind in elke schoolklas te maken met een vorm van kindermishandeling. Ondanks de inspanningen van alle betrokken instanties blijkt het een lastige, complexe opgave om dit aantal terug te dringen. De Taskforce wil de aanpak van kindermishandeling een stevige zet in de goede richting geven. Vanuit het steunpunt werken wij samen met de Taskforce.

NJI in gesprek met kind en ouders Veiligheid in verbinding NJI inpassen meldcode

Stroomschema zorg op school

Wie er onderwijsondersteuning of zorg moet bieden tijdens onderwijstijd, hangt af van de ondersteunings- en/of zorgbehoefte van de leerling. Dit Stroomschema Zorg op school geeft overzicht over welke mogelijkheden er zijn en hoe de inzet van zorg in onderwijs wordt geregeld en verantwoord.

Stroomschema december 2015

Informatiepakket ernstig meervoudig beperkte leerlingen (EMB)

Ernstig meervoudig beperkte leerlingen zijn leerlingen met een combinatie van een (zeer) ernstige verstandelijke beperking (IQ tot 35), een lichamelijke beperking en bijkomende stoornissen. Voor leerlingen met een dergelijke ernstige problematiek is naast extra ondersteuning in het onderwijs ook extra zorg nodig.

Toelichting EMB Richtlijn voor EMB leerlingen sept. 2015 Aanvraagformulier toelaatbaarheidsverklaring EMB leerlingen Regeling bijzondere bekostiging voor EMB leerlingen Brief PO-Raad en de VO-raad over EMB leerlingen

Handreiking onderwijs en zorg, inclusief gesprekshandleiding

De stelsels voor zorg en onderwijsondersteuning zijn veranderd. Deze handreiking biedt scholen en ouders handvatten om passende onderwijsondersteuning en zorg voor elke leerling te bereiken, afgestemd op zijn mogelijkheden en behoeften en helpt bij het gesprek tussen school, ouders en eventuele zorgpartners.

Handreiking onderwijs en zorg

Toolbox thuiszitten voorkomen

Een belangrijk doel van passend onderwijs is om het aantal thuiszitters verder terug te dringen. Vanuit de PO-Raad, VO-raad, Steunpunt Passend Onderwijs VO, VNG, NJI, Gedragswerk, Ingrado en het ministerie van OCW bundelen wij onze krachten om er voor te zorgen dat iedere leerling een passende plek krijgt.

Download brochure

Handreikingen Ontwikkelingsperspectief

Handreikingen voor scholen om te helpen bij het opstellen van een ontwikkelingsperspectief (plan) voor leerlingen.

Handreiking Ontwikkelingsperspectiefplan Meer weten over het OPP? Memo kern van het ontwikkelingsperspectief

Handreiking Toelaatbaarheidsverklaring

In deze stukken vindt u meer informatie over de procedure rondom de aanvraag en afgifte van de toelaatbaarheidsverklaring.

DUO registratie TLV Handreiking TLV

Handreiking Dyslexiezorg onder de Jeugdwet

Deze handreiking ondersteunt gemeenten en samenwerkingsverbanden bij het realiseren van een integrale dyslexieaanpak in de regio.

Download brochure

Handreiking AWBZ

Met deze handreiking worden scholen, schoolbesturen, samenwerkingsverbanden en gemeenten geïnformeerd over de wijzigingen in organisatie en bekostiging die gepaard gaan met de herziening van de AWBZ.

Handreiking AWBZ

Brochure Een passend onderwijsprogramma (OCW)

In deze brochure wordt informatie gegeven over het kader van de verschillende onderwijs(zorg)arrangementen.

Download brochure

Checklist arrangeren

Het samenwerkingsverband wordt verantwoordelijk voor het arrangeren en toewijzen van ondersteuning als leerlingen dat nodig hebben.

Download brochure

Uitwerking ondersteuningsplan

Een handreiking die samenwerkingsverbanden helpt om tot een goed onderbouwd ondersteuningsplan te komen.

Download brochure

Inpassing LWOO en PrO

Uitkomsten voortgangsonderzoek opting out lwoo 2017

In deze interactieve doorklik-pdf vindt u snel de belangrijkste informatie over de verschillende varianten van opting out, de consequenties van de varianten voor het beleid en de eerste ervaringen van samenwerkingsverbanden met de varianten.

Bekijk

Verder met nieuw beleid lwoo

Tweede rapportage van het voortgangsonderzoek naar opting out lwoo. In dit rapport worden de ontwikkelingen in de invulling die de samenwerkingsverbanden (eerste en tweede tranche) geven aan het nieuwe lwoo-beleid besproken en wordt ingegaan op de eerste ervaringen van de samenwerkingsverbanden uit de eerste tranche.

Bekijk

Handreiking opting out lwoo

Deze handreiking is bedoeld als hulpmiddel voor samenwerkingsverbanden die een opting out voor lwoo overwegen en het gesprek hierover willen aangaan. De handreiking geeft onder meer informatie over de mogelijke invulling van nieuw beleid rond lwoo, de bekostigingssystematiek lichte ondersteuning en de voorwaarden voor en aanmelding van opting out.

Download

Regeling Screenings- en testinstrumenten lwoo – pro voor schooljaar 2017-2018

Voor de ondersteuningstoewijzing van lwoo en pro moet gebruik worden gemaakt van testen en toetsen uit de regeling screenings- en testinstrumenten lwoo en pro. De regeling voor 2017-2018 is gepubliceerd.

Download

Factsheet bekostiging lichte ondersteuning vanaf januari 2016

Vanaf 1 januari 2016 is het leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en het praktijkonderwijs (pro) ingepast in passend onderwijs. Dit heeft gevolgen voor de wijze van bekostiging voor scholen. Deze factsheet geeft u een overzicht.

Download

Leidraad opting out vanaf 2016

Vanaf 1 januari 2016 zijn samenwerkingsverbanden van het voortgezet onderwijs verantwoordelijk voor de toewijzing van lwoo en pro en voor de ondersteuningsbudgetten lwoo en pro. Hiervoor zijn de ondersteuningsplannen uitgebreid. Deze leidraad is bedoeld als hulpmiddel voor samenwerkingsverbanden om het gesprek te voeren over beleidskeuzes rondom de keuze voor opting out lwoo per 1 januari 2017 en om daarbij een aanvulling te schrijven voor het ondersteuningsplan.

Download

Brochure: Op weg naar nieuw beleid lwoo

In deze brochure leest u meer over de wijze waarop achttien samenwerkingsverbanden vo vooruitlopen op het loslaten van de landelijk geldende criteria, duur en/of licenties met betrekking tot lwoo. Verschillende varianten van opting out en de invulling die deze samenwerkingsverbanden daaraan geven zijn beschreven. Verder biedt deze brochure een stappenplan en een checklist voor het beleidsvormingsproces rondom het loslaten van landelijk vastgestelde criteria, duur en licenties lwoo.

Download

Opting out lwoo, variant populatiebekostiging

Blijven registeren van bestaande lwoo-indicaties? Indien een samenwerkingsverband kiest voor opting out lwoo, variant populatiebekostiging, worden er geen aanwijzingen lwoo afgegeven aan nieuwe leerlingen. Een samenwerkingsverband kan ervoor kiezen om de bestaande lwoo-indicaties niet meer te registreren in bron.

Download

Voorbeelden verklaring tlv-pro en aanwijzing lwoo

Vanaf januari 2016 worden samenwerkingsverbanden VO verantwoordelijk voor de ondersteuningstoewijzing van lwoo en pro. Indien het samenwerkingsverband heeft besloten dat een leerling toelaatbaar is tot het praktijkonderwijs (pro) of is aangewezen op leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) wordt een verklaring afgegeven. In dit document wordt een voorbeeld gegeven van een toelaatbaarheidsverklaring voor pro en een aanwijzing voor lwoo.

Download

Opting out lwoo of niet

Voor 15 december 2015 moeten swv-en melden aan de onderwijsinspectie of zij kiezen voor opting out lwoo of niet. Swv-en dienen hiertoe een formulier op te sturen naar de inspectie. De aanvulling op het ondersteuningsplan moet opgestuurd worden naar de onderwijsinspectie. Indien een SWV kiest voor opting out lwoo-licenties, dan moet dit voor 15 december 2015 worden doorgegeven aan DUO via een formulier.

Link meldingsformulier Link formulier licentie(s)

Handreiking lwoo: grensverkeer en verhuizingen

Vanaf 1 januari 2016 worden SWV-VO verantwoordelijk voor de ondersteuningstoewijzing lwoo. De landelijke criteria voor lwoo blijven gelden. Via opting out is het mogelijk om hiervan af te wijken. Hierdoor kan het beleid van swv verschillen. Deze situatie kan voor knelpunten zorgen bij grensgevallen en als leerlingen verhuizen en overstappen naar een school in een ander swv die een ander beleid hanteert. Deze handreiking beschrijft hoe swv-en kunnen handelen in situaties van grensverkeer en verhuizingen.

Download

Toelichting ondersteuningsbudget voor lichte ondersteuning

Vanaf 1 januari 2016 zijn de samenwerkingsverbanden verantwoordelijk voor de budgetten van 3 vormen van lichte ondersteuning: • ondersteuningsbudget van lwoo • ondersteuningsbudget van pro • regionale ondersteuning (voorheen het regionaal zorgbudget, Rebound, Herstart en Op de Rails). Dit document betreft de toelichting op het ondersteuningsbudget lichte ondersteuning.

Download

Aanpassing handreiking LWOO – variant populatiebekostiging

De “denktank opting out LWOO” heeft met de inspectie gesproken over mogelijke effecten van populatiebekostiging op de correctie bij de opbrengstenbeoordeling. Op basis van het gesprek met de onderwijsinspectie is aan de handreiking een alinea toegevoegd.

Download

Checklist ondersteuningsplan lwoo en pro

Het Steunpunt Passend Onderwijs VO heeft in nauwe samenwerking met het ministerie van OCW een checklist ondersteuningsplan lwoo en pro ontwikkeld. Deze checklist is een hulpmiddel voor samenwerkingsverbanden om met elkaar in gesprek te gaan over de beleidskeuzes rondom de inpassing van lwoo en pro. Wat moet en wat mag? Ook is de checklist een hulpmiddel bij het schrijven van een aanvulling op het ondersteuningsplan.

Download checklist

Handreiking lwoo en pro passend onderwijs

Deze notitie bevat de achtergronden en veranderingen en er wordt een handreiking geboden om binnen de school en het SWV beleid te bepalen over de positie van het LWOO en PrO.

Download

Vragen over PrO en passend onderwijs

Een lijst met vragen en antwoorden over PrO en passend onderwijs.

Download brochure

Governance en verantwoording

MJB (V)SO voor 2018 en volgende jaren

In dit document vindt u een model voor de meerjarenbegroting (V)SO voor samenwerkingsverbanden, versie van 26 maart 2018.

Download

Handreiking functionaris voor gegevensbescherming swv

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht: een Europese wet die direct van toepassing is in alle landen van de Europese Unie. Een belangrijk vereiste uit de AVG is dat organisaties intern hun privacy(beleid) moeten organiseren. Een maatregel om dat te bereiken, is volgens de AVG het aanwijzen van een interne privacytoezichthouder. Die persoon wordt functionaris voor gegevensbescherming (FG) genoemd. Vanaf 25 mei 2018 is het volgens de AVG in een aantal gevallen verplicht een FG te hebben. Deze verplichting geldt ook voor de samenwerkingsverbanden passend onderwijs. In deze handreiking wordt uitgelegd waarom het aanwijzen van een FG voor het samenwerkingsverband verplicht is, hoe een FG geregeld kan worden, wat diens taken en bevoegdheden zijn en hoe te handelen als er op 25 mei 2018 (nog) geen FG aangewezen is.

Download

Verevening

We zijn nu op de helft zijn van de vereveningsperiode. Tijd om een tussenbalans op te maken. Hoe pakt het beleid uit in de praktijk? Om die vraag te beantwoorden heeft Infinite Financieel een onderzoek uitgevoerd. En zijn swv-en op 8 maart 2018 met elkaar in gesprek gegaan over de stand van zaken en succesfactoren.

Onderzoek Gespreksverslag

Handreiking bedrijfsvoering en financieel management swv-en vo

Deze handreiking is geschreven om samenwerkingsverbanden te ondersteunen bij het op niveau brengen van de bedrijfsvoering, waarbij sprake is van een bewuste en doelmatige besteding van de beschikbare middelen. Enerzijds door te adviseren over de inrichting van de bedrijfsvoering en het financieel management, anderzijds door de weg te wijzen naar informatiebronnen, hulpmiddelen en instrumenten die speciaal ontwikkeld zijn om de bedrijfsvoering van swv-en te ondersteunen. Deze handreiking is geschreven vanuit de visie dat organisaties het meest doelmatig kunnen functioneren als er een goede, transparante koppeling aangebracht wordt tussen de inhoudelijke doelstellingen van de organisatie en de beschikbare middelen.

Handreiking

Handreiking voor monitoring en verantwoording

Deze handreiking bevat uitgangspunten met betrekking tot verantwoording als onderdeel van goed financieel management door en binnen samenwerkingsverbanden en ondersteunt de verdere professionalisering hiervan. Deze handreiking heeft zowel betrekking op de horizontale als de verticale verantwoording.

Download

Verrassend Passend special Governance

Samenwerkingsverbanden kiezen voor verschillende governancemodellen. Dat het interne toezicht vaak is belegd bij de schoolbesturen roept, zowel binnen als buiten de wereld van passend onderwijs, vragen op. Kunnen schoolbesturen, die ook eigen schoolbestuurlijke belangen hebben, wel onafhankelijk toezicht houden op passend onderwijs? De praktijkvoorbeelden in deze publicatie zijn niet alleen illustratief voor de verschillende opvattingen over deze kwestie, maar ook voor de diversiteit aan governancemodellen die samenwerkingsverbanden hebben omarmd. Dat maakt deze publicatie tot een leerzaam document: kennisnemen van wat anderen vinden en hoe anderen het doen, is immers: leren van elkaar.

Bekijk

Handreiking Vormen van (meer) onafhankelijk intern toezicht bij passend onderwijs

Voor samenwerkingsverbanden passend onderwijs (swv-en) geldt dat er een deugdelijke scheiding moet zijn tussen de functies bestuur en intern toezicht. Deze handreiking beschrijft een aantal vormen van onafhankelijk intern toezicht, zodat deze kunnen bijdragen aan de kwaliteit van het intern toezicht, met ruimte voor de stem vanuit de maatschappij. Met ‘onafhankelijk’ wordt hier intern toezicht door één of meerdere personen bedoeld die buiten de kring van de deelnemende schoolbesturen worden geworven en geen enkel persoonlijk of zakelijk belang hebben bij het swv.

Download

Handreiking doorzettingsmacht

In juni 2016 ondertekenden de ministeries OCW, VWS, V&J, de PO-Raad, de VO-raad en de VNG het Thuiszitterspact met het doel dat in 2020 geen enkel kind langer dan drie maanden thuiszit zonder een passend aanbod. Onderdeel van het pact is de zogenoemde ‘doorzettingsmacht’. Maar wat is nu precies doorzettingsmacht? Welke partijen zijn hier bij betrokken? En welke aandachtspunten zijn er? In deze handreiking leest u hier alles over.

Download

Presentaties diepte-sessies governance

Tijdens drie dieptesessies Governance (najaar 2015), kwamen de dilemma’s aan de orde waar schoolbestuurders en directeuren van samenwerkingsverbanden tegenaan lopen. Veel governance vraagstukken zijn gerelateerd aan het bestuursmodel dat van toepassing is. In elke diepte-sessie stond een ander bestuursmodel centraal. Hier de drie presentaties.

Bestuurs-directie model DB-model RvT-model

Format toezichtkader

Hier is een format opgenomen voor een toezichtkader dat gebruikt kan worden door de interne toezichthouder. Een toezichtkader is voor de interne toezichthouder noodzakelijk om beoordelingscriteria te hebben op basis waarvan de voorstellen van de directeur (of bestuurder) van het samenwerkingsverband wordt beoordeeld. Versie oktober 2015.

Toezichtkader Toezichtkader format vo bewerkbaar

Mogelijke bestuursmodellen passend onderwijs

Het wetsvoorstel Passend Onderwijs verklaart de wettelijke bepalingen die gaan over Goed Bestuur, en dan met name de scheiding van bestuur en intern toezicht, van overeenkomstige toepassing op de samenwerkingsverbanden. In dit bestand van oktober 2015 vindt u de mogelijkheden van diverse bestuursmodellen.

Download brochure

Good Practice Beleidscyclus en rollen van bestuur, directie en scholen

In dit document wordt de beleidscyclus stapsgewijs weergegeven, evenals de rollen van bestuur, directie en schoolleidersplatform (SLP).

Download brochure

Mogelijke rolinvulling Raad van Toezicht

In dit document worden mogelijkheden beschreven hoe u het Raad van Toezicht model kunt hanteren binnen het samenwerkingsverband.

Download brochure

Varianten Raad van Toezicht model voor samenwerkingsverbanden

In deze notitie worden twee varianten van het Raad van Toezicht model voor samenwerkingsverbanden besproken en van commentaar voorzien.

Download brochure

Good practice communicatieroute en escalatieladder

Om ieders rol tot zijn recht te laten komen is het van belang dat iedereen weet hoe de communicatie binnen het samenwerkingsverband verloopt.

Download brochure

Toezichtskader onderwijsinspectie

Integraal toezicht op de samenwerkingsverbanden in het primair en voortgezet onderwijs

Onderzoekskader v(s)o 2017 Onderzoekskader vo 2017

Bestuursmodellen passend onderwijs VO

Deze leeswijzer geeft een toelichting op de bestuursmodellen en modelstatuten.

Download brochure

Bestuursmodellen en statuten

Handreiking over verschillende bestuursmodellen, met voor elke variant een uitwerking van modules voor statuten.

Download brochure
Praktijkvoorbeelden

Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden.
Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Scan passend onderwijs

Scan passend onderwijs

Vul de scan passend onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Wat is passend onderwijs?

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.