Agenda

23 mei 2017Bijeenkomst Governance: hoe geef je vorm aan effectief intern toezicht?

Het steunpunt Passend Onderwijs VO organiseert op 23 mei een bijeenkomst Governance. De volgende onderwerpen komen aan bod tijdens de bijeenkomst: Scheiding bestuur en toezicht: ruimte voor checks en balances; Stapeling van toezicht? Toezicht op het niveau van het schoolbestuur en het samenwerkingsverband; Vormen van onafhankelijk toezicht binnen samenwerkingsverbanden. Lees meer

31 mei 2017Regionale bijeenkomst: maatwerk en flexibilisering

Om iedere leerling een passende onderwijsplek te bieden, zijn maatwerk en flexibilisering onmisbaar. In het veld leven er verschillende vragen rond maatwerk en flexibilisering. Welke vormen van maatwerk zijn er? Hoe realiseer je meer variatie in het aanbod? Welke creatieve oplossingen zijn er voor een dekkend aanbod?
Het Steunpunt Passend Onderwijs VO en de PO-Raad organiseren in samenwerking met het ministerie van OCW, het NJi en het programma Maatwerk van de VO-raad drie regionale bijeenkomsten over verschillende vormen van maatwerk. Deze bijeenkomsten zijn een verdieping op de Landelijke Actieweek Thuiszitters van 8 t/m 12 mei. Lees meer

31 mei 2017Regionale bijeenkomst passend onderwijs voor begaafde leerlingen

Het Informatiepunt Onderwijs & Talentontwikkeling organiseert conferenties in de regio over verschillende thema’s in de context van passend onderwijs voor begaafde leerlingen. In één namiddag en avond bent u op de hoogte van landelijke én regionale ontwikkelingen m.b.t. passend onderwijs voor begaafde leerlingen in basis en voortgezet onderwijs. Lees meer

1 juni 2017Regionale bijeenkomst: maatwerk en flexibilisering

Om iedere leerling een passende onderwijsplek te bieden, zijn maatwerk en flexibilisering onmisbaar. In het veld leven er verschillende vragen rond maatwerk en flexibilisering. Welke vormen van maatwerk zijn er? Hoe realiseer je meer variatie in het aanbod? Welke creatieve oplossingen zijn er voor een dekkend aanbod? Wat kan er op een reguliere school?  Wat heb je – als regulier onderwijs – nodig van het VSO om een dekkend aanbod te creëren?
Het Steunpunt Passend Onderwijs VO en de PO-Raad organiseren in samenwerking met het ministerie van OCW, het NJi en het programma Maatwerk van de VO-raad drie regionale bijeenkomsten over verschillende vormen van maatwerk. Deze bijeenkomsten zijn een verdieping op de Landelijke Actieweek Thuiszitters van 8 t/m 12 mei. Lees meer

1 juni 2017Regionale bijeenkomst passend onderwijs voor begaafde leerlingen

Het Informatiepunt Onderwijs & Talentontwikkeling organiseert conferenties in de regio over verschillende thema’s in de context van passend onderwijs voor begaafde leerlingen. In één namiddag en avond bent u op de hoogte van landelijke én regionale ontwikkelingen m.b.t. passend onderwijs voor begaafde leerlingen in basis en voortgezet onderwijs. Lees meer

1 juni 2017Uitreiking Beroepsstandaard voor de Zorgcoördinator

Op donderdag 1 juni reikt de NVS-NVL de Beroepsstandaard voor de Zorgcoördinator uit. Deze standaard is een onmisbaar middel waarmee de NVS-NVL de zorgcoördinator sterker wil positioneren binnen de school. Het belang van het werk van de zorgcoördinator wordt breed erkend en is sinds de wet Passend Onderwijs van kracht ging alleen maar belangrijker geworden. Nog steeds hebben zorgcoördinatoren echter het idee dat zij binnen de school of bij de gemeente onvoldoende gezien worden. Lees meer

2 juni 2017Bijeenkomst: lidmaatschap swv van de VO-raad

Alle swv’en vo worden van harte uitgenodigd voor een bijeenkomst op 2 juni 2017 over het aangesloten lidmaatschap van de VO-raad. Met een groep kwartiermakers vanuit de swv’en is gesproken over de nadere uitwerking van dit aangesloten lidmaatschap en de positie van de swv’en binnen de VO-raad. Lees meer

2 juni 2017Bijeenkomst NIP en NVO: Privacy in het onderwijs

Op 2 juni 2017 organiseren NIP en NVO voor psychologen en pedagogen een bijeenkomst. Daarin staat centraal wat de privacywetgeving en de beroepscodes betekenen voor de psycholoog en pedagoog die werkt in het onderwijs. In 2016 hielden NIP en NVO een quickscan en een enquête onder psychologen en pedagogen werkzaam in het onderwijs. Daaruit bleek dat er veel vragen en zorgen zijn over privacy in het primair en voortgezet onderwijs. Het leidde zelfs tot kamervragen.
Het afgelopen jaar hebben NIP en NVO meegewerkt aan bijeenkomsten voor bestuurders in het onderwijs en hebben we samen met de PO- en VO-raad gewerkt aan procesplaten. Dat alles moet het zorgvuldig omgaan met privacygevoelige gegevens van leerlingen bevorderen.

Praktische informatie

Datum en tijd: 10.00 – 14.00 uur, inclusief lunch (inloop start om 9.30 uur)
Locatie: De Kerkzaal in Zaalverhuur7, Boothstraat 7, Utrecht
Accreditatie: is aangevraagd bij NIP-Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO / Orthopedagoog-Generalist (OG)
Toegang: NIP/NVO-leden 35 euro (incl. lunch), niet-leden 70 euro
Programma en aanmelden: zie de site van het NIP

7 juni 2017Regionale bijeenkomst: maatwerk en flexibilisering

Om iedere leerling een passende onderwijsplek te bieden, zijn maatwerk en flexibilisering onmisbaar. In het veld leven er verschillende vragen rond maatwerk en flexibilisering. Welke vormen van maatwerk zijn er? Hoe realiseer je meer variatie in het aanbod? Welke creatieve oplossingen zijn er voor een dekkend aanbod? Wat kan er op een reguliere school?  Wat heb je – als regulier onderwijs – nodig van het VSO om een dekkend aanbod te creëren?
Het Steunpunt Passend Onderwijs VO en de PO-Raad organiseren in samenwerking met het ministerie van OCW, het NJi en het programma Maatwerk van de VO-raad drie regionale bijeenkomsten over verschillende vormen van maatwerk. Deze bijeenkomsten zijn een verdieping op de Landelijke Actieweek Thuiszitters van 8 t/m 12 mei. Lees meer

8 juni 2017OPDC-Symposium

Het OPDC-symposium is een dag vol kennis, inspiratie en ontmoetingen. We gaan met elkaar in gesprek over de rol van OPDC, Rebound, Time out/in, Trajectvoorzieningen en andere vormen van onderwijsondersteuning. We besteden aandacht aan de positie van deze voorzieningen binnen scholen en samenwerkingsverbanden en we nemen u mee in verschillende methodische aanpakken.
’s Ochtends nemen Harald Weverling (OPDC Rebound het Gooi) en Vincent Fafieanie (Nederlands Jeugdinstituut) u onder andere mee in de meest recente landelijke ontwikkelingen en ervaringen uit de praktijk van het passend onderwijs en wisselen we ervaringen uit. Het middagprogramma staat in het teken van samen ervaringen uitwisselen en verdiepen op diverse methodische aanpakken zoals bijvoorbeeld TOP’s, een methode voor leerlingen met gedragsproblemen. (meer…)

8 juni 2017Netwerkbijeenkomst bedrijfsvoering en financieel management

Tijdens deze netwerkbijeenkomst rond het thema financiën en bedrijfsvoering ontvangt u actuele informatie over bekostiging en bedrijfsvoering en kunt u ervaringen uitwisselen, bijvoorbeeld over het inrichten van de financiële administratie, de administratieve organisatie binnen het SWV en de planning – controlcyclus. Kortom, een bijeenkomst waarin u van elkaar kunt leren, van gedachten kunt wisselen en gezamenlijk tot nieuwe inzichten kan komen. Lees meer

8 juni 2017Inspiratiebijeenkomst ‘Passend onderwijs in en om de school’

Speciaal voor schoolleiders, mentoren, zorgcoördinatoren en docenten organiseert het Steunpunt Passend Onderwijs VO samen met vertegenwoordigers uit het veld een inspiratiebijeenkomst ‘Passend onderwijs in en om de school’ op 8 juni in omgeving Groningen. Lees meer

8 juni 2017Regiobijeenkomst Schakelen van school naar werk

Bent u als (stage)coördinator, -docent of mentor werkzaam in het voortgezet speciaal onderwijs of praktijkonderwijs? Wilt u de uitstroom van uw leerlingen naar beschut werk of een garantiebaan nog beter vormgeven? Dan kunt u zich nu inschrijven voor één van de regionale bijeenkomsten die georganiseerd worden door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in samenwerking met de Sectorraad Praktijkonderwijs en het Landelijk Expertisecentrum Speciaal Onderwijs. Deze bijeenkomsten zijn specifiek voor het voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs. We praten u bij over de laatste wijzigingen in de Participatiewet, beschut werk en de wetgeving voor de Banenafspraak met doelgroepenregister. Aan de orde komen kansen voor samenwerking tussen school, gemeente en UWV, praktijkvoorbeelden en vragen.

De bijeenkomsten worden verspreid door Nederland georganiseerd zodat er altijd een mogelijkheid bij u in de buurt is:
Amersfoort: donderdag 8 juni, 09.30 uur – 12.00 uur
Alkmaar: donderdag 8 juni, 14.00 uur – 16.30 uur

Het programma en aanmeldformulieren vindt u op de site van het LECSO.

19 juni 2017Masterclass ‘Leiderschap en het omgaan met tegengestelde belangen’

Het Steunpunt Passend Onderwijs VO organiseert in 2017 in samenwerking met het veld drie masterclasses voor directeur(-bestuurders) en coördinatoren van samenwerkingsverbanden. Tijdens deze masterclasses werkt u als directeur of coördinator aan het versterken van uw persoonlijke vaardigheden en competenties. Leiderschap, het werken aan public affair skills en reflectie op de eigen rol staan centraal! Lees meer

11 september 2017Masterclass ‘Governance en het maatschappelijke speelveld’

Het Steunpunt Passend Onderwijs VO organiseert in 2017 in samenwerking met het veld drie masterclasses voor directeur(-bestuurders) en coördinatoren van samenwerkingsverbanden. Tijdens deze masterclasses werkt u als directeur of coördinator aan het versterken van uw persoonlijke vaardigheden en competenties. Leiderschap, het werken aan public affair skills en reflectie op de eigen rol staan centraal! Lees meer

5 oktober 2017Tweedaagse samenwerkingsverbanden

Op 5 en 6 oktober 2017 vindt de tweedaagse conferentie voor en door samenwerkingsverbanden PO en VO plaats. Dit jaar is het thema ‘Samen Leren Leven – werken aan de inclusieve maatschappij’. Oftewel samen werken aan een samenleving waaraan iedereen meedoet. Hoe bereiken we dat? Vertrekpunt voor het beantwoorden van de vraag is de leefwereld. Hoe kunnen we het gesprek verleggen van routes en systemen naar mensen en de bedoeling? Hoe zorgen we dat systemen gaan aansluiten bij wat er nodig is in het echte leven, samen met leerlingen, ouders en partners? Een beweging die zowel in zorg als onderwijs steeds meer wordt gezien als kans. Binnenkort meer.

6 oktober 2017Tweedaagse samenwerkingsverbanden

Op 5 en 6 oktober 2017 vindt de tweedaagse conferentie voor en door samenwerkingsverbanden PO en VO plaats. Dit jaar is het thema ‘Samen Leren Leven – werken aan de inclusieve maatschappij’. Oftewel samen werken aan een samenleving waaraan iedereen meedoet. Hoe bereiken we dat? Vertrekpunt voor het beantwoorden van de vraag is de leefwereld. Hoe kunnen we het gesprek verleggen van routes en systemen naar mensen en de bedoeling? Hoe zorgen we dat systemen gaan aansluiten bij wat er nodig is in het echte leven, samen met leerlingen, ouders en partners? Een beweging die zowel in zorg als onderwijs steeds meer wordt gezien als kans. Binnenkort meer.

2 november 2017Netwerkbijeenkomst bedrijfsvoering en financieel management

Tijdens deze netwerkbijeenkomst rond het thema financiën en bedrijfsvoering ontvangt u actuele informatie over bekostiging en bedrijfsvoering en kunt u ervaringen uitwisselen, bijvoorbeeld over het inrichten van de financiële administratie, de administratieve organisatie binnen het SWV en de planning – controlcyclus. Kortom, een bijeenkomst waarin u van elkaar kunt leren, van gedachten kunt wisselen en gezamenlijk tot nieuwe inzichten kan komen. Lees meer

4 december 2017Masterclass ‘Public affairs: het beïnvloedingsspel in het publieke domein’

Het Steunpunt Passend Onderwijs VO organiseert in 2017 in samenwerking met het veld drie masterclasses voor directeur(-bestuurders) en coördinatoren van samenwerkingsverbanden. Tijdens deze masterclasses werkt u als directeur of coördinator aan het versterken van uw persoonlijke vaardigheden en competenties. Leiderschap, het werken aan public affair skills en reflectie op de eigen rol staan centraal! Lees meer

1 augustus 2021Normatief zorgbudget

Normatief zorgbudget is volledig verevend.

Praktijkvoorbeelden

Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden.
Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Filmpje passend onderwijs

Filmpje passend onderwijs

Bekijk het filmpje met daarin de kernboodschap van passend onderwijs, gemaakt in opdracht van de VO-raad, PO-Raad en VNG.

Organisaties passend onderwijs

Organisaties passend onderwijs

Alle organisaties die actief zijn op het gebied van passend onderwijs, compleet met hun ondersteuningsaanbod, overzichtelijk op een rij.